Noteikumi un Nosacījumi

Bankas pārvedumi aizņem ievērojami daudz laika un ir pārāk dārgi. TavexWise naudas pārvedumi ir tiešām ātrs un uz klientu vērsts serviss 8 valstīs visā Eiropā.

 1. Līgumslēdzējas puses

  1.1. Pakalpojuma sniedzējs ir TavexWise AS, reģistrācijas numurs 12641402, adrese Aia 5, Tallina (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs).

  1.2. Pakalpojuma saņēmējs, t. i., Klients ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai Pakalpojuma sniedzējs sniedz 3.2 apakšpunktā minētos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Klients).

  1.3. Turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs un Klients katrs atsevišķi – Puse, abi kopā – Puses.

 2. Vispārīgi noteikumi

  2.1. Pakalpojuma sniedzējs un Klients vienojas par darījumu izpildes principiem saskaņā ar darījumu izpildes noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).

  2.2. Noteikumi ir neatņemama daļa no klienta līguma, kas noslēgts starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu.

  2.3. Noteikumi cita starpā attiecas arī uz citiem darījumiem, ko nodrošina Pakalpojuma sniedzējs, bet kuru izpilde nav atkarīga no esošā klienta līguma.

  2.4. Pakalpojuma sniedzēja sniegto pakalpojumu saraksts un apraksts ir pieejams Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā www.tavexwise.com/generalterms un visos birojos.

  2.5. Klienta līgums tiek noslēgts mutiski vai rakstiski.

 3. Jēdzieni

  3.1. Maksājuma pakalpojums ir kāds no maksājumu pakalpojumiem, kas minēti Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu likumā (MIENIL) un kuru sniegšanai ir nepieciešama finanšu uzraudzības institūcijas izsniegta darbības atļauja.

  3.2. Naudas pārvedums ir maksājuma pakalpojums MIENIL 3. panta 1. punkta 6. apakšpunkta izpratnē, ar kuru maksājuma uzdevuma saņēmējs (TavexWise AS vai tā pārstāvis) maksājuma uzdevuma izsniedzēja vārdā pārskaita naudu saņēmējam saskaņā ar maksājuma uzdevuma izsniedzēja sniegtajiem norādījumiem.

  3.3. Maksātājs ir persona, kas izsniedz maksājuma uzdevumu.

  3.4. Saņēmējs ir persona, kas saņem līdzekļus saskaņā ar maksājuma uzdevumu.

  3.5. Maksājuma darījums ir jebkurš maksājums skaidrā naudā, skaidras naudas izsniegšana un naudas pārvedums neatkarīgi no pastāvošajām tiesiskajām attiecībām starp maksātāju un saņēmēju.

  3.6. Maksājuma uzdevums ir uzdevums (rīkojums) veikt jebkādu maksājuma darījumu, ko maksātājs dod maksājuma pakalpojuma sniedzējam.

  3.7. Maksājuma pārstāvis ir pilnvarots maksājumu iestādes pārstāvis, kas var sniegt maksājumu pakalpojumus maksājumu iestādes vārdā.

 4. Sniegto pakalpojumu saturs

  4.1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumus pats vai ar 3.2 apakšpunktā minēto pārstāvju starpniecību.

 5. Klienta identifikācija

  5.1. Identifikācija

  5.1.1. Klients un/vai tā pārstāvis tiek identificēts saskaņā ar Igaunijas tiesību aktos noteiktajām prasībām un Pakalpojuma sniedzēja izvirzītajiem noteikumiem.

  5.1.2. Klients un/vai tā pārstāvis tiek identificēts pēc kāda no personu apliecinošiem dokumentiem, kas minēts Personu apliecinošu dokumentu likumā. Pakalpojuma sniedzējs izgatavo kopijas sadaļām, kas satur personas datus vai ierakstus.

  5.1.3. Igaunijā reģistrētas juridiskās personas identificē pēc elektroniskā izraksta no e-Uzņēmumu reģistra. Ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas identificē pēc izraksta no attiecīga reģistra vai pēc reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta noraksta.

  5.2. Pārstāvība

  5.2.1. Klients pilda pienākumus un ievēro tiesības, kas izriet no šī līguma, personīgi vai ar juridiska pārstāvja starpniecību. Klients vai tā juridiskais pārstāvis var iecelt pārstāvi (-jus), kuru pārstāvības tiesības neizriet no tiesību aktiem, tikai klātienē pie Pakalpojuma sniedzēja.

  5.2.2. Dokuments, kas apliecina pārstāvības tiesības, bet nav noformēts klātienē pie Pakalpojuma sniedzēja, tiek apstiprināts notariāli.

  5.2.3. Pakalpojuma sniedzējs atsakās sniegt pakalpojumu vai izpildīt darījumu, ja rodas šaubas, vai persona, kas pieprasa pakalpojumu, ir tiesīga to darīt.

  5.2.4. Klientam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pakalpojuma sniedzēju par Līgumā vai tā pielikumā norādītās (-o) pilnvarotās (-o) personas (-u) pilnvarojuma izbeigšanos.

  5.3. Prasības attiecībā uz dokumentiem

  5.3.1. Klientam ir pienākums iesniegt Pakalpojuma sniedzējam dokumentu oriģinālus vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātas dokumentu kopijas.

  5.3.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības uzskatīt, ka Klienta iesniegtie dokumenti ir īsti, derīgi un pareizi.

  5.3.3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt visu ārvalstīs izdoto dokumentu īstuma apliecināšanu vai sertifikāciju ar Apostille, izņemot gadījumus, kad nolīgumā starp Igaunijas Republiku un attiecīgo ārvalsti ir noteikts citādi.

  5.3.4. Ja dokuments ir izdots svešvalodā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt dokumenta tulkojumu igauņu vai citā valodā, ko pieņem Pakalpojuma sniedzējs. Tulkojumu apliecina zvērināts tulkotājs vai notārs.

  5.3.5. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izgatavot Klienta iesniegto dokumentu kopijas vai paturēt dokumenta oriģinālu, ja tas ir iespējams.

  5.3.6. Ja Klients ir iesniedzis dokumentu, kas neatbilst Pakalpojuma sniedzēja izvirzītajām prasībām par pareizību vai par kuru Pakalpojuma sniedzējam ir šaubas, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nepildīt Klienta uzdevumu un pieprasīt papildu dokumentus.

 6. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma apkarošana

  6.1. Pakalpojuma sniedzējs īsteno visus Igaunijā un starptautiski noteiktos pasākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un terorisma apkarošanai, kā arī TavexWise AS Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma apkarošanas vadlīnijās noteiktos pasākumus.

  6.2. Saskaņā ar iepriekš minēto Pakalpojuma sniedzējam ir šādas tiesības:

  6.2.1. regulāri pārbaudīt esošos Klienta identifikācijas datus un pieprasīt no Klienta papildu dokumentus un datus;

  6.2.2. atkārtoti identificēt Klientu vai Klienta pārstāvi, ja Pakalpojuma sniedzējam rodas šaubas par sākotnējās identifikācijas gaitā saņemtās informācijas pareizību;

  6.2.3. noteikt pagaidu vai pastāvīgus ierobežojumus Maksājuma pakalpojuma izmantošanai;

  6.2.4. pieprasīt dokumentus un datus par Klienta aktivitātēm, tai skaitā datus par Klienta līgumpartneriem, apgrozījumu, starptautisko maksājumu īpatsvaru, skaidras un bezskaidras naudas darījumiem, kā arī datus par darījuma mērķi un būtību un darījumā izmantoto Klienta aktīvu vai līdzekļu izcelsmi;

  6.2.5. pieprasīt no Klienta dokumentus, kas ir darījuma pamatā (piemēram, pārdošanas, nomas vai piegādes līgumus, preču pavaddokumentus u. c.), kā arī datus vai dokumentus par darījuma partneri, faktisko līdzekļu saņēmēju vai citu ar darījumu saistītu personu.

 7. Klienta uzdevumi

  7.1. Klients iesniedz uzdevumus un citus paziņojumus saskaņā ar Noteikumu 12. apakšpunktā noteikto kārtību. Uzdevums var attiekties gan uz vienu, gan uz vairākiem darījumiem.

  7.2. Kamēr Klients nav iesniedzis uzdevumu, kas atceļ sākotnējo uzdevumu, tiek uzskatīts, ka uzdevums atspoguļo Klienta vēlmes. Pakalpojuma sniedzējs pieņem tikai tādus uzdevumus, kas attiecas uz Klienta un Pakalpojuma sniedzēja noslēgto līgumu un nav pretrunā ar Igaunijas tiesību aktiem.

  7.3. Kad Klients ir nodevis visus pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos līdzekļus Pakalpojuma sniedzējam, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības uzskatīt, ka Klients ir iepazinies ar visiem nosacījumiem (ieskaitot pakalpojuma komisijas maksu un izpildes termiņu), ko Pakalpojuma sniedzējs ir noteicis attiecīgajam pakalpojumam, un piekrīt tiem.

  7.4. Ja Klienta iesniegtais uzdevums ir kļūdains vai nepilnīgs, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izpildīt uzdevumu saskaņā ar Pušu iepriekš noteikto kārtību, labu vai labāko praksi vai nepildīt uzdevumu nemaz. Ja uzdevums netiek izpildīts, Pakalpojuma sniedzējs informē par to Klientu.

  7.5. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības aizkavēt Klienta uzdevuma izpildi vai pieprasīt no Klienta dokumentālu apliecinājumu par darījumā izmantojamo līdzekļu likumīgu izcelsmi. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja Klients neiesniedz apliecinājumu par darījumā izmantojamo līdzekļu likumīgu izcelsmi tiesību aktos noteiktajā vai Pakalpojuma sniedzēja pieprasītajā apmērā.

 8. Norēķini

  8.1. Klients maksā Pakalpojuma sniedzējam par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto cenrādi, kas ir pieejams Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā www.tavexwise.com/pricelist, klienta līguma noteikumiem un Klientam izrakstītā rēķina apmaksas nosacījumiem.

  8.2. Saskaņā ar Pušu vienošanos samaksa par visiem darījumu pakalpojumiem ir jāveic skaidrā naudā, ar bankas karti vai ar pārskaitījumu pirms Maksājuma pakalpojuma sniegšanas.

 9. Konfidencialitāte un personas datu apstrāde

  9.1. Informācija, kas Pusei kļuvusi zināma Līguma izpildes laikā, ir konfidenciāla, un Puse nedrīkst to izpaust trešajām pusēm vai sabiedrībai bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums ir noteikts tiesību aktos.

  9.2. Lai sniegtu pakalpojumu atbilstoši prasībām, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nodot Klienta un tā pārstāvju vai pilnvarotās personas datus maksājumu aģentiem, kuros Pakalpojuma sniedzējiem pieder vairākuma īpašumtiesības.

  9.3. 9.1 apakšpunktā noteiktais konfidenciālās informācijas izpaušanas ierobežojums neattiecas uz Puses auditoriem, kredītiestādēm vai juridiskajiem konsultantiem.

  9.4. Pakalpojuma sniedzējs apņemas apstrādāt Klienta un tā pārstāvju personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 10. Līguma spēkā esamība, grozīšana un izbeigšana

  10.1. Klienta līgums ir noslēgts uz nenoteiktu termiņu.

  10.2. Pusēm ir tiesības pēc vienošanās izbeigt līgumu jebkurā brīdī. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, informējot par to otru Pusi vismaz 30 dienas iepriekš. Ar attaisnojošu iemeslu Pusei ir tiesības lauzt Līgumu izņēmuma kārtā, informējot par to rakstiski bez iepriekšēja brīdinājuma. Par attaisnojošu iemeslu tiek uzskatīta situācija, kad, ņemot vērā visus apstākļus un abu Pušu intereses, būtu nepamatoti sagaidīt, ka Puse turpinātu pildīt Līgumu.

  10.3. Līgumu var grozīt tikai ar rakstisku vienošanos starp Pusēm. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma vispārējos noteikumus, tostarp cenrādi.

  10.4. Klients tiek informēts par grozījumiem un, tiem nepiekrītot, Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu izņēmuma kārtā, rakstiski informējot par to Pakalpojuma sniedzēju 1 mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas par grozījumiem.

  10.5. 10.4 apakšpunkta noteikumi neattiecas uz grozījumiem cenrādī.

  10.6. Ja Klients savlaicīgi nelauž Līgumu, tiek uzskatīts, ka tas piekrīt grozījumiem.

  10.7. Līguma izbeigšana vai laušana nekādi neietekmē Pakalpojuma sniedzēja tiesības piedzīt summas, kas tam pienākas.

 11. Atbildība

  11.1. Klients ir atbildīgs par kaitējumu, kas Pakalpojuma sniedzējam rodas kļūdainu uzdevumu, neskaidrību, ļaunprātīgas izmantošanas un citu neatbilstību rezultātā. Klients ir atbildīgs arī par kaitējumu, kas rodas, neiesniedzot uzdevuma izpildei nepieciešamos papildu dokumentus vai datus Pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar 7.5 apakšpunktu.

  11.2. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par kaitējumu, kas radies klienta līgumā noteikto pienākumu neievērošanas dēļ, tikai lielas nolaidības vai tīša nodoma rezultātā.

  11.3. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par trešo pušu sniegto pakalpojumu kvalitāti un uzdevuma izpildes nolūkā trešo pušu veikto darbību (tostarp kavējuma) rezultātā Klientam radīto kaitējumu.

  11.4. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par kaitējumu, kas radies darījuma neizpildes vai nesavlaicīgas izpildes rezultātā, pildot tiesību aktos noteiktos pienākumus pret finanšu izlūkošanas vienību vai neievērojot finanšu izlūkošanas vienības norādījumus vai rīkojumus.

  11.5. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par Klienta gūto kaitējumu vai līdzekļu vērtības samazināšanos, kas var rasties sakarā ar valūtas maiņas kursa izmaiņām, cenas kritumu vai citu ar ieguldījumu darbībām saistītu risku rezultātā.

  11.6. Klients ir atbildīgs par paziņošanas pienākuma ievērošanu un Pakalpojuma sniedzējam iesniegtās informācijas pareizību, un tam ir pienākums kompensēt Pakalpojuma sniedzējam kaitējumu, kas radies, iesniedzot nepareizus datus, novēloti informējot par izmaiņām Klienta datos vai neiesniedzot informāciju par izmaiņām pieprasītajā formātā.

  11.7. Puses nav atbildīgas par saistību neievērošanu, ja tam par iemeslu bijuši nepārvaramas varas apstākļi.

 12. Paziņojumu iesniegšana

  12.1. Paziņojumi saistībā ar Līgumu ir iesniedzami pa tālruni un e-pastu, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir atrunāts īpašs paziņojumu iesniegšanas veids. Ja netiek ievērots noteiktais paziņojumu vai uzdevumu iesniegšanas formāts, otrai Pusei nav pienākuma ievērot paziņojumā iekļauto informāciju. Rakstiskus paziņojumus nosūta ierakstītā vēstulē vai nodod otrai Pusei pret parakstu klienta līgumā norādītajā adresē vai darbības vietā.

  12.2. Pretenzijas saistībā ar Līguma pārkāpumiem tiek iesniegtas otrai Pusei rakstiski.

 13. Nobeiguma noteikumi

  13.1. Klienta līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to paraksta vai abpusēji pauž apņemšanos kādā citā veidā, tiklīdz ir kļuvis skaidrs, ka līgumslēdzējas puses ir panākušas vienošanos. Līgums ir sagatavots igauņu valodā divos vienādos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

  13.2. No Līguma izrietošos strīdus Puses izšķir savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas panākt vienošanos, strīdu izšķir Harju apriņķa tiesā.

  13.3. Strīdu izšķiršanu un Līgumu reglamentē Igaunijas tiesību akti.

  13.4. Pretrunu gadījumā starp Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas radušās tiesību aktu grozījumu rezultātā, pārējo Līguma noteikumu spēkā esamība netiek ietekmēta.