Lepingutingimused

 1. Lepingu pooled

1.1.        Teenuse osutaja on TavexWise AS, registrikoodiga 12641402, aadressiga Pärnu mnt 186, Tallinn, tavexwise.com , kellele on Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud rahasiirde osutamise tegevusluba https://www.fi.ee/et/makseteenused/makseteenused/makseasutused/eesti-makseasutused/tavexwise .

Eesti Finantsinspektsiooni kontaktandmed on info@fi.ee , +372 668 0500, Sakala 4, 15030 Tallinn, Eesti. Eesti Finantsinspektsiooni koduleht asub aadressil www.fi.ee .

1.2. Teenuse saaja ehk Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kellele Teenuse osutaja osutab punktis 3.2. loetletud teenuseid.

1.3. Teenuse osutajat ja Klienti nimetatakse edaspidi ka kui „Pool” või ühiselt „Pooled”.

 1. Üldsätted

2.1. Tehingute teostamise tingimustes (edaspidi “Tingimused”) lepivad Teenuse osutaja ja Klient kokku tehingute teostamise põhimõtted.

2.2. Tingimused on Teenuse osutaja ja Kliendi vahel sõlmitud kliendilepingu lahutamatuks osaks ning on leitavad Teenuse osutaja kodulehel https://tavexwise.com/et/tingimused/

2.3. Muuhulgas kohaldatakse Tingimusi ka muudele tehingutele, mida Teenuse osutaja osutab, kuid mille teostamise eelduseks ei ole kliendilepingu olemasolu.

2.4. Teenuse osutaja poolt osutatavate tehingute loetelu ja kirjeldus on kättesaadav Teenuse osutaja koduleheküljel https://tavexwise.com

2.5. Kliendileping sõlmitakse suuliselt või kirjalikult.

 1. Mõisted

3.1.  Makseteenus on makseasutuste ja e-rahaasutuste seaduses (MERAS) loetletud makseteenused, mille osutamise eelduseks on Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusluba.

3.2. Rahasiire on makseteenus MERAS § 3 lg 1 p 6 mõttes, millega maksekäsundi saaja (TavexWise AS või tema agent) edastab maksekäsundi andja poolt raha maksekäsundi andja antud juhiste kohaselt soodustatud isikule.

3.3. Maksja on isik, kes annab maksejuhise.

3.4.  Saaja on isik, kes on maksejuhise kohaselt soodustatud isik.

3.5. Maksetehing on igasugune sularaha sissemaksmine ja väljamaksmine ning raha ülekandmine, sõltumata selle aluseks olevast maksja ja saaja vahelisest õigussuhtest.

3.6.  Maksejuhis on igasugune maksetehingu tegemise korraldus (juhis), mille maksja annab Teenuse osutajale.

3.7. Makseagent on volituse alusel tegutsev makseasutuse esindaja, kes võib osutada makseteenuseid makseasutuse nimel.

 1. Osutavate teenuste sisu

4.1. Teenuse osutaja osutab ise või läbi oma makseagentide punktis 3.2. nimetatud teenuseid.

 1. Kliendi identifitseerimine

5.1.        Teenuse osutaja identifitseerib Kliendi ja/või tema esindaja vastavalt Eesti õigusaktides kehtestatud nõuetele ja enda poolt määratud tingimustele.

5.2.        Klient ja/või tema esindaja identifitseeritakse isikut tõendavate dokumentide seaduses loetletud isikut tõendava dokumendi alusel. Isikuandmete või kannetega lehekülgedest teeb Teenuse osutaja koopia.

5.3.        Eestis registreeritud juriidiline isik identifitseeritakse e-äriregistri elektroonse väljavõtte kaudu. Välisriigi juriidilise isiku isikusamasus tuvastatakse asjakohase registri väljavõtte või registreerimistunnistuse ärakirja või sellega võrdväärse dokumendi alusel.

5.4. Esindamine

5.4.1.     Eeldatakse, et Klient täidab käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi või realiseerib õigusi isiklikult või seadusliku esindaja kaudu. Klient või tema seaduslik esindaja võib määratleda esindaja(d), kelle esindusõigus ei tulene seadusest, üksnes Teenuse osutaja juures.

5.4.2.     Esindusõigust tõendav dokument, mis ei ole vormistatud Teenuse osutaja juures, peab olema notariaalselt tõestatud.

5.4.3.     Teenuse osutaja keeldub teenuse osutamisest või tehingu tegemisest, kui tal tekib kahtlus, et teenust kasutada sooviv isik ei ole selleks õigustatud.

5.4.4.     Klient on viivitamata kohustatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama Teenuse osutajale Lepingus või selle lisas määratud volitatud isiku(te) volitus(te) lõppemisest.

5.5. Dokumentidele esitatavad nõuded

5.5.1.     Klient on kohustatud esitama Teenuse osutajale originaaldokumendid või notariaalselt või sellega samaväärselt kinnitatud koopiad.

5.5.2.     Teenuse osutajal on õigus eeldada, et Kliendi esitatud dokument on ehtne, kehtiv ja õige.

5.5.3.     Teenuse osutajal on õigus nõuda, et välisriigis välja antud dokument oleks legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, välja arvatud juhul, kui Eesti Vabariigi ja vastava välisriigi vahelise lepinguga on määratud teisiti.

5.5.4.     Võõrkeelse dokumendi korral on Teenuse osutajal õigus nõuda dokumendi tõlget eesti keelde või mõnda teise Teenuse osutaja poolt aktsepteeritud keelde. Tõlke peab olema kinnitanud vandetõlk või notar.

5.5.5.     Teenuse osutajal on õigus teha Kliendi esitatud dokumendist koopia või jätta võimaluse korral endale dokumendi originaal.

5.5.6.     Kui Klient on esitanud dokumendi, mis ei vasta Teenuse osutaja nõuetele või mille õigsuses Teenuse osutaja kahtleb, on Teenuse osutajal õigus jätta Kliendi korraldus täitmata, samuti nõuda lisadokumentide esitamist.

 1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

6.1. Teenuse osutaja rakendab nii Eesti riigi poolt kehtestatud, kui ka rahvusvahelisi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid, lisaks TavexWise AS kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise juhendist tulenevaid hoolsusmeetmeid.

6.2. Eeltoodust lähtudes on Teenuse osutajal sealhulgas õigus:

6.2.1.     kontrollida regulaarselt Kliendi identifitseerimise aluseks olevaid andmeid ning nõuda Kliendilt lisadokumentide ja andmete esitamist;

6.2.2.     Klient või Kliendi esindaja isik uuesti identifitseerida, kui Teenuse osutaja kahtleb algse identifitseerimise käigus saadud info õigsuses;

6.2.3.     kehtestada ajutisi või alalisi piiranguid Makseteenuse kasutamisele;

6.2.4.     nõuda dokumente ja andmeid Kliendi tegevuse kohta, sealhulgas andmeid Kliendi lepingupartnerite, käibe, välismaksete, sularahatehingute ja sularahata tehingute osakaalu kohta, samuti andmeid tehingu eesmärgi, olemuse ning Kliendi vara või tehingus kasutatud vahendite päritolu seaduslikkuse kohta;

6.2.5.     nõuda Kliendilt tehingute aluseks olevaid dokumente (nt müügi-, üüri-, tarnelepinguid, kaubaga seotud dokumente vms), samuti andmeid või dokumente tehingu vastaspoole, tegeliku kasusaaja või muu tehinguga seotud isiku kohta.

 1. Kliendi korraldused

7.1. Klient esitab korraldused ja muud teated Tingimuste punktis 12 sätestatud viisil. Korraldus võib olla suunatud ühe- või mitmekordse tehingu tegemiseks.

7.2. Eeldatakse, et korraldus vastab Kliendi tahtele, kuni Klient ei ole andnud esialgset korraldust muutvat korraldust. Teenuse osutaja aktsepteerib üksnes korraldusi, mis on tehtud kooskõlas Kliendi ja Teenuse osutaja vahelise lepinguga ja mis ei ole vastuolus Eesti õigusaktidega.

7.3. Kui Klient on teenuse osutamiseks vajalikud rahalised vahendid Teenuse osutajale üle andnud, on viimasel õigus eeldada, et Klient on tutvunud ja nõustunud kõigi Teenuse osutaja poolt vastava teenuse suhtes rakendatavate tingimustega (sh teenustasude ja tähtaegadega).

7.4. Kui Kliendi poolt esitatud korraldus on vigane või puudulik, on Teenuse osutajal õigus korraldus täita vastavalt Poolte vahel varasemalt kujunenud praktikale, heale tavale või lähtudes parimast praktikast või jätta üldse korraldus täitmata. Korralduse täitmata jätmisel teavitab Teenuse osutaja sellest Klienti.

7.5. Klient ei saa maksejuhist tagasi võtta, kui maksejuhis on Teenuse osutajale kätte toimetatud, see on autoriseeritud ja maksejuhise kohaselt on asutud maksejuhist täitma või see on täidetud.

7.5.1. Poolte nõusolekul võib tagasi võtta mitme maksetehingu tegemiseks antud nõusoleku, muuhulgas  nii,  et  autoriseerimata makseks  loetakse iga  makse, mis  järgneb tagasivõtmise avalduse kättesaamisele Teenuse osutaja poolt.

7.5.2. Kui Teenuse osutaja ja tema Klient on maksejuhise täitmise päeva kokku leppinud, võib Klient võtta maksejuhise tagasi kokkulepitud päevale eelneva arvelduspäeva lõpuni.

7.6. Nõuetekohaselt antud maksekäsk tuleb Teenuse osutaja poolt täita rahasiirde teenuse puhul, s.t soodustatud isiku pangakonto krediteerimist alustada või sularahas välja maksta hiljemalt 1  tunni jooksul   alates    korrektse   maksejuhise   saamisest.   Nõuetekohaselt   antud    maksekäsk   tuleb Teenuse  osutaja  poolt  täita  muu  makseteenuse  puhul,  s.t  soodustatud  isiku  pangakonto krediteerimist  alustada  või  sularahas  välja  maksta  hiljemalt  ühe  tööpäeva  jooksul  või  muul kokkulepitud  ajal,  alates  korrektse  maksejuhise  saamisest.

7.7. Teenuse osutajal on õigus viivitada Kliendi korralduse täitmisega ja nõuda kliendilt dokumentaalset kinnitust tehingu teostamiseks kasutatavate rahaliste vahendite või vara seadusliku päritolu kohta. Teenuse osutajal on õigus keelduda teenuse osutamisest, kui Klient ei tõenda tehingu teostamiseks kasutatavate rahaliste vahendite seaduslikku päritolu õigusaktides või Teenuse osutaja poolt nõutud ulatuses.

 1. Arveldused

8.1. Klient tasub osutatavate teenuste eest Teenuse osutajale vastavalt Teenuse osutaja poolt kehtestatud hinnakirjale, mis on leitav Teenuse osutaja koduleheküljel https://tavexwise.com/et/transfer-money-pricelist/ ja tingimustele arvestades Kliendilepingus sätestatut ja Kliendile esitatud arvel märgitud maksetingimusi.

8.2. Teenuste eest tasumine toimub vastavalt poolte kokkuleppele kõikide tehingute puhul enne Makseteenuse osutamist sularahas, pangakaardiga või ülekandega.

 1. Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine

9.1. Lepingu täitmise käigus Poolele teatavaks saanud info on konfidentsiaalne, mida  Poolel ei ole õigust avaldada kolmandatele isikutele ega muul moel avalikustada ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui informatsiooni avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

9.2. Teenuse osutajal on õigus teenuse nõuetekohaseks täitmiseks edastada Kliendi ja tema esindajate või volitatud isiku andmeid kõigile Teenuse osutaja makseagentidele, milles Teenuse osutajal on oluline osalus.

9.3. Punktis 9.1. sätestatud konfidentsiaalse informatsiooni avalikustamise keeld ei laiene Poole audiitorile, krediidiasutusele ega juriidilistele nõustajatele.

9.4. Teenuse osutaja kohustub töötlema Kliendi ja tema esindajate isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 1. Lepingu kehtivus, muutmine ja ülesütlemine

10.1. Kliendileping on sõlmitud tähtajatult.

10.2. Pooltel on õigus leping kokkuleppel igal ajal lõpetada. Poolel on õigus leping ühepoolselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt 30 päeva. Poolel on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata kirjaliku avaldusega üles öelda, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuva põhjusega on tegemist, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema Poole huvisid kaaludes ei saa oodata, et Pool jätkaks Lepingu täitmist.

10.3. Lepingut võib muuta üksnes Poolte kokkuleppel ja kirjalikus vormis. Teenuse osutajal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu üldtingimusi, muuhulgas ka hinnakirja.

10.4. Muudatustest teavitatakse Klienti ja tingimustega mittenõustumisel on Kliendil õigus Teenuse osutajat kirjalikult teavitades Leping erakorraliselt üles öelda 1 kuu jooksul muudatustest teadasaamisest.

10.5. Punktis 10.4. sätestatu ei laiene hinnakirja muudatustele.

10.6. Kui Klient selle tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle, eeldatakse, et ta on muudatustega nõustunud.

10.7. Lepingu lõpetamine või ülesütlemine ei piira mingilgi moel Teenuse osutaja õigust nõuete sissenõudmist.

 1. Vastutus

11.1. Klient vastutab kõikide tema poolt Teenuse osutajale korralduses esinevate edastusvigade, ebaselguste, kuritarvituste ning muude eksituste tõttu tekkinud kahju eest. Klient vastutab ka tekkinud kahju eest, kui ta ei esita Teenuse osutajale punktis 7.5.  korralduse täitmiseks Teenuse osutaja poolt nõutud täiendavaid dokumente või andmeid.

11.2. Teenuse osutaja vastutab Kliendilepingust tulenevate kohustuste rikkumise tõttu tekkinud kahju eest üksnes raske hooletuse või tahtluse korral.

11.3. Teenuse osutaja ei vastuta tema poolt Kliendi korralduste täitmiseks kolmandate isikute vahendusel osutatavate teenuste kvaliteetsuse või kolmandate isikute tegevuse (sh viivituse) tulemusena Kliendile põhjustatud kahju eest.

11.4. Teenuse osutaja ei vastuta tehingu sooritamata jätmisest või mittetähtaegsest sooritamisest tuleneva kahju eest, mis tekib seoses Rahapesu andmebüroo poolt seaduse alusel tekkinud kohustuse täitmiseks või Rahapesu Andmebüroo poolt antud juhise või ettekirjutuse täitmise tulemusena.

11.5. Teenuse osutaja ei vastuta kliendile valuutavahetuskursi muutumisest või väärtpaberite hinna langemisest või muudest investeerimistegevusega seotud riskidest tulenevalt tekkida võiva kahju eest või vara väärtuse vähenemise eest.

11.6. Klient vastutab informeerimiskohustuse täitmise ja Teenuse osutajale esitatud andmete õigsuse eest ning on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, kliendiandmete muutumisest mitteõigeaegse teavitamise või muudatuste nõutad vormis esitamata jätmise tõttu Teenuse osutajale tekkinud kahju.

11.7. Pooled ei vastuta kohustuste rikkumise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud.

 1. Teadete edastamine

12.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni, e-posti teel, v.a juhtudel, mil Leping näeb ette teate edastamisele kindla vormi. Teate või korralduse saatmiseks ettenähtud kohustusliku vormi mittejärgimine ei kohusta teist Poolt teates sisalduvat tahteavaldust järgima. Kirjalikud teated saadetakse tähitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu Kliendilepingus avaldatud aadressil või tegevuskohas.

12.2. Lepingu rikkumisest tulenev nõue esitatakse teisele Poolele kirjalikus vormis.

 1. Lõppsätted

13.1. Kliendileping jõustub selle allakirjutamisest Poolte vahel, samuti muul viisil vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel, kui on selge, et lepingupooled on saavutanud kokkuleppe.

13.2. Lepingust tõusvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus. Kui tarbijast Klient ei saa vastust oma kaebusele, on tal õigus pöörduda oma kaebusega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole – www.ttja.ee , Endla 10a, 10122 Tallinn, info@ttja.ee .

13.3. Vaidluste lahendamisele ja Lepingule kohaldatakse Eesti õigusnorme.

13.4. Õigusaktide muutmisest tulenev vastuolu mõne Lepingu sätte ning kehtivate õigusaktide vahel ei muuda Lepingu ülejäänud sätete kehtivust.