Vilkår og Betingelser

Bank transfers take too much time and are very expensive. TavexWise money transfer is ultra fast and provides you with an amazing customer service in 8 countries across Europe.

 1. Kontraktens parter

  1.1. Ydelsen leveres af TavexWise AS, registrering snummer 12641402, adresse Aia Str. 5, Tallinn (herefter ‘Leverandør’).

  1.2. Ydelsens modtager, det vil sige Kunden, er enhver fysisk eller juridisk person, til hvilken Leverandøren leverer de ydelser, som er nævnt i stykke 3.2 (herefter ‘Kunden’).

  1.3. Herefter kan Leverandøren og Kunden omtales hver for sig som en ‘Part’ og under et som ‘Parterne’.

 2. Generelle bestemmelser

  2.1. Leverandøren og Kunden er enige om principperne for udførelse af handlinger i henhold til betingelserne for udførelse af handlinger (omtales herefter som ‘Betingelserne’).

  2.2. Betingelserne er en integreret del af den aftale, som er indgået mellem Leverandøren og Kunden.

  2.3. Betingelserne finder bl.a. også anvendelse i forhold til andre transaktioner, som leveres af Leverandøren, men som ikke er afhængige af en eksisterende kundekontrakt.

  2.4. Listen over og beskrivelsen af de ydelser, som leveres af Leverandøren, findes på Leverandørens hjemmeside  på tavexwise.com/generalterms og i samtlige kontorer.

  2.5. Aftalen indgås enten mundtligt eller skriftligt.

 3. Definitioner

  3.1. Med betalingsydelser menes ydelser, som er fremgår af lov om betalingsvirksomhed og   e-pengevirksomhed (PIEIA), og hvis udbud kræver tilladelse fra Finanstilsynet .

  3.2. Pengeoverførsel er en betalingsydelse i henhold til PIEIA § 3 (1) 6), hvorefter modtageren af en betalingsordre (TavexWise AS eller dennes agent) overfører penge på vegne af udstederen af betalingsordren til den begunstigede i henhold til instruktioner fra udstederen af betalingsordren.

  3.3. Betaleren er den person, som afgiver betalingsordren.

  3.4. Modtageren er den person, som er begunstiget i medfør af betalingsordren.

  3.5. En betalingshandling er enhver form for betaling eller hævning eller pengeoverførsel, uanset det  givne juridiske forhold mellem betaleren og modtageren.

  3.6. En betalingsordre er en ordre (instruktion) med henblik på at foretage en given form for betalingshandling afgivet af betaleren til udbyderen af betalingsydelser.

  3.7. En betalingsagent er en autoriseret repræsentant for betalingsinstituttet, som har tilladelse til at udbyde  betalingsydelser i betalingsinstituttets navn.

 4. Indholdet af de udbudte ydelser

  4.1. Leverandøren af ydelserne udbyder selv eller via sine agenter de ydelser, som er nævnt i afsnit 3.2.

 5. Identifikation af kunden

  5.1. Identifikation

  5.1.1. Kunden og/eller dennes repræsentant identificeres i henhold til de krav, som følger af den til enhver tid gældende lovgivning på området og i forhold til de betingelser, som er fastlagt af Leverandøren.

  5.1.2. Kunden og/eller dennes repræsentant skal identificeres på baggrund af et identitetsdokument , som er fastsat af Leverandørens lokale agenter i medfør af de gældende regler hos den lokale agent. Leverandøren skal tage en kopi af de sider, som indeholder  personlige oplysninger eller indførsler.

  5.1.3. En juridisk person, som er indregistreret i Danmark, skal identificeres i henhold på baggrund af en udskrift fra CVR-registret. En udenlandsk juridisk persons identitet skal fastslås på baggrund af et udskrift fra et relevant register et registreringsbevis eller tilsvarende dokument.

  5.2. Repræsentation

  5.2.1. Kunden antages selv  eller ved hjælp af en juridisk repræsentant at kunne udføre de forpligtelser eller rettigheder, som følger af denne aftale. Kunden eller dennes juridiske repræsentant kan kun på Leverandørens forretningssted udnævne repræsentant(er), hvis ret til repræsentation ikke fremgår af lovgivningen.

  5.2.2. Et dokument, som fastslår retten til repræsentation, men som ikke er undertegnet på Leverandørens  forretningssted, skal notarpåtegnes.

  5.2.3. Leverandøren skal afvise at levere en ydelse eller gennemføre en transaktion, hvis   der opstår tvivl om, hvorvidt den person, som anmoder om den nævnte ydelse eller transaktion, er bemyndiget hertil.

  5.2.4. Kunden er forpligtet til at informere Leverandøren i et format, som kan  genskabes i skriftlig form, om udløbet af fuldmagt(erne) for de autoriserede personer, som fremgår af aftalen.

  5.3. Krav til dokumenter

  5.3.1. Kunden skal til Leverandøren udlevere originaler eller notarpåtegnede  -eller ldokumenter som kan sidestilles hermed.

  5.3.2. Leverandøren har ret til at forudsætte, at et dokument, som er udleveret af Kunden, er ægte, gyldigt og korrekt.

  5.3.3. Leverandøren har ret til at kræve legalisering eller apostillepåtegning af ethvert dokument, som er udstedt i udlandet, undtaget i tilfælde, hvor der er bestemt noget andet i en aftale mellem Danmark og det pågældende land.

  5.3.4. Hvis et dokument er udfærdiget på et fremmedsprog, har Leverandøren ret til at anmode om en oversættelse af dokumentet til dansk eller et andet sprog, som accepteres af Leverandøren. Oversættelsen  skal godkendes af en autoriseret translatør eller en notar.

  5.3.5. Leverandøren har ret til tage en kopi af dokumenter, som udleveres af Kunden eller beholde det originale dokument, såfremt det er muligt.

  5.3.6. Såfremt Kunden har indleveret et dokument, som ikke opfylder Leverandørens  krav, eller hvis ægtheden heraf betvivles af Leverandøren, har Leverandøren ret til at undlade at udføre Kundens ordre og til at kræve yderligere dokumentation.

 6. Forebyggelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme

  6.1. Leverandøren vil tage de forholdsregler, som er påkrævet af dansk lov samt og internationale forpligtelser med henblik på at forebygge hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, samt også foretage undersøgelser (due diligence) i henhold til TavexWise AS retningslinjer vedrørende forebyggelse af hvidvaskning og finansiering  af terrorisme.

  6.2. Idet der tages afsæt i ovenstående, omfatter Leverandørens rettigheder følgende:

  6.2.1.at med regelmæssige mellemrum verificere de data, som ligger til grund for identifikationen af Kunden, samt at anmode Kunden om yderligere dokumenter og oplysninger;

  6.2.2. at foretage fornyet identifikation af Kunden ellers dennes repræsentant, såfremt Leverandøren betvivler autenticiteten af de oplysninger, som Leverandøren har modtaget i løbet af den foreløbige identifikation;

  6.2.3.etablere midlertidige eller permanente indskrænkninger i forhold til brugen af Betalingsydelsen;

  6.2.4. anmode om dokumenter og data vedrørende Kundens aktiviteter, herunder oplysninger om Kundens kontraktmæssige partnere, omsætning, andelen af udenlandske betalinger, kontante transaktioner og transaktioner, som ikke omfatter kontante midler , oplysninger om formålet med og detaljerne for en transaktion samt lovligheden af kundens adkomst  til aktiver eller midler, som anvendes i en transaktion;

  6.2.5.at anmode Kunden om at udlevere dokumenter, som udgør basis for transaktioner (f.eks. salgs-, leasing- eller leveringskontrakter-, dokumenter, som vedrører varer osv.), samt oplysninger eller dokumenter vedrørende modparten  -i transaktionen, den reelle begunstigede eller enhver anden person, som har med transaktionen at gøre.

 7. Kundens ordrer

  7.1. Kunden skal afgive instrukser og andre meddelelser i henhold til den procedure, som fremgår af punkt

  12 i Betingelserne. En instruks kan have som formål at udføre en eller flere transaktioner.

  7.2. En instruks formodes at udtrykke Kundens vilje, indtil en instruks, som annullerer den oprindelige ordre-, afgives af Kunden. Leverandøren accepterer kun instrukser, som er afgivet i henhold til aftalen mellem Kunden og Leverandøren, og som ikke er i strid med dansk lovgivning.

  7.3. Når samtlige midler, som er nødvendige for ydelsens udførelse, er overført fra Kunden til Leverandøren, har sidstnævnte ret til at formode, at Kunden er bekendt med og accepterer alle betingelser (inkl. gebyrer og tidsfrister), som i henhold til Leverandøren finder anvendelse på de forskellige ydelser.

  7.4. Hvis en instruks, som er afgivet af Kunden, er fejlagtig eller ufuldstændig, har Leverandøren ret til at udføre instruksen i overensstemmelse med den tidligere forretningsgang, som er etableret mellem Parterne, i overensstemmelse med god forretningsskik eller til ikke at udføre instruksen. Hvis en instruks ikke udføres, skal Leverandøren informere Kunden herom.

  7.5. Leverandøren har ret til at udsætte udførelsen af Kundens instruks eller til at anmode Kunden om at levere en dokumenteret redegørelse for, at oprindelsen for de midler eller aktiver, som  skal anvendes i en transaktion, ikke strider mod lovgivningen. Leverandøren har ret til at afvise at levere en ydelse, , hvor Kunden ikke leverer dokumentation i den udstrækning, som kræves af lovgivningen eller anmodes om af Leverandøren, vedrørende den lovlige oprindelse af midler, som skal anvendes i en transaktion.

 8. Betaling

  8.1. Kunden betaler Leverandøren for leverede ydelser i henhold til den prisliste , der er oprettet af Leverandøren, og som er tilgængelig på Leverandørens hjemmeside tavexwise.com/pricelist. Det sker i henhold til de betingelser, som følger af aftalens bestemmelser samt de betalingsbetingelser, som er anført på den faktura, som Kunden modtager.

  8.2. Ifølge aftalen mellem parterne, skal der betales for ydelser vedrørende samtlige transaktioner , inden Betalingsydelsen leveres. Betaling kan ske enten kontant, med et betalingskort eller via en overførsel.

 9. Fortrolighed og behandling af persondata

  9.1. De oplysninger, som er blevet kendt for en Part i løbet af opfyldelsen af Kontrakten, er fortrolige, og de må ikke videregives af en Part til tredjepart eller offentliggøres uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden Part. Undtaget fra dette er tilfælde, hvor man på baggrund af lovgivningen er forpligtet til at videregive oplysninger .

  9.2. For at kunne levere en ydelse, der lever op til kravene, har Leverandøren ret til at videresende oplysninger vedrørende Kunden og dennes repræsentanter eller autoriserede personer til betalingsagenter, hvor Leverandøren ejer en majoritet af aktierne eller tilsvarende.

  9.3. Indskrænkningen i adgangen til at udlevere oplysninger, som specificeret i punkt 9.1, omfatter ikke Parternes revisorer, kreditinstitutioner eller juridiske rådgivere.

  9.4. Leverandøren forpligter sig til at behandle persondata vedrørende Kunden og dennes repræsentanter i henhold til gældende lovgivning.

 10. Gyldighed, ændring og ophævelse af kontrakten

  10.1. Aftalens løbetid er ikke specificeret.

  10.2. Parterne har til enhver tid ret til efter aftale at bringe kontrakten til ophør. Parterne har ret til ensidigt at bringe kontrakten til ophør ved at oplyse den anden Part herom mindst 30 dage, inden kontrakten bringes til ophør. Hvis der er en god begrundelse for det, kan en Part bringe Kontrakten til ophør uden opsigelsesperiode ved hjælp af en skriftlig anmodning. En god begrundelse er, når samtlige aspekter tages i betragtning og begges Parters interesser vurderes, og det på baggrund af dette vil være urimeligt at forvente, at en Part fortsat skal opfylde Kontrakten.

  10.3. Kontrakten kan kun ændres ved en aftale herom mellem Parterne, og dette kan kun ske skriftligt.  Leverandøren har ret til ensidigt at ændre Kontraktens betingelser, herunder prislisten.

  10.4. Kunden skal informeres om ændringer og i tilfælde af uenighed om bestemmelserne, har Kunden ret til ekstraordinært at bringe kontrakten til ophør ved at informere Leverandøren skriftligt herom inden 1 måned efter, at Kunden blev oplyst om ændringerne.

  10.5. Bestemmelserne i stk. 10.4 gælder ikke for ændringer i prislisten.

  10.6. Hvis kunden ikke har opsagt Kontrakten inden det krævede tidspunkt, må det formodes, at Kunden ikke har indvendinger i forhold til ændringerne.

  10.7. En eventuel opsigelse af eller ophør af Kontrakten har ingen som helst konsekvenser for  Leverandørens ret til at inddrive udeståender.

 11. Ansvar

  11.1. Kunden er ansvarlig for tab forårsaget af fejl i instrukser til Leverandøren-, tvetydigheder, misbrug og andre fejl. Kunden er også ansvarlig for  tab, som er opstået som følge af, at man har undladt at indsende supplerende dokumentation til Leverandøren, som Leverandøren har  anmodet om i henhold til stk. 7.5 for at kunne udføre instruksen.

  11.2. Leverandøren er kun ansvarlig for tab, som er opstået som følge af misligholdelse af forpligtelser i henhold til Kundekontrakten, når der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlighed.

  11.3. Leverandøren er ikke ansvarlig for kvaliteten af de ydelser, som denne leverer via tredjepart eller for tab, som er opstået for Kunden som følge af tredjeparts aktiviteter (inkl. forsinkelser) vedrørende udførelse af Kundens instruksen.

  11.4. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab, der er opstået som følge af manglende udførelse af en transaktion eller for udførelse på et andet tidspunkt end det aftalte, som er sket på grund af opfyldelse af en lovbestemt forpligtelse over for de finansielle myndigheder, eller som er opstået på baggrund af manglende efterlevelse af instruktioner eller ordrer fra de finansielle myndigheder.

  11.5. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab eller nedgang i værdien af aktiver, som er opstået for Kunden på grund af ændringer i valutakurser eller fald i kurser på værdipapirer eller andre risici, som er forbundet med investeringsaktiviteter.

  11.6. Kunden er ansvarlig for at opfylde sin informationspligt og for rigtigheden af de oplysninger, som afgives til Leverandøren, og Kunden er pligtig at kompensere Leverandøren for tab, som er opstået som følge af forkerte oplysninger, forsinket meddelelse om ændringer i kundedata, eller at man har undladt at indsende ændringerne i den anmodede form.

  11.7. Parterne er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse er forårsaget af force majeure.

 12. Levering af meddelelser

  12.1. Meddelelser vedrørende denne Kontrakt skal leveres telefonisk eller via e-mail, undtagen i tilfælde hvor en særlig form for levering af meddelelser er specificeret i Aftalen. Manglende overholdelse af  formkravet for levering af en meddelelse eller en ordre forpligter ikke den anden Part til at efterleve den viljesytring, som meddelelsen indeholdt. Skriftlige meddelelser skal sendes med rekommanderet post eller leveres til den anden Part mod kvittering på den adresse eller det forretningssted, som er nævnt i Aftalen.

  12.2. Krav, der vedrører overtrædelser af Aftalen, skal fremsættes over for den anden Part i skriftlig form.

 13. Afsluttende bestemmelser

  13.1. Aftalen Kundekontrakten træder i kraft ved Parternes underskrivelse samt  som følge af andre måder, hvorpå man kan udveksle gensidige viljesytringer, når det står klart, at Parterner er nået frem til en aftale.

  13.2. Tvister, som opstår på baggrund af Aftalen, skal afgøres ved forhandling, og i det tilfælde, at parterne ikke kan  nå frem til en aftale, ved retten i Harju amt.

  13.3. Dansk ret skal anvendes ved afgørelse af tvister vedrørende Aftalen.

  13.4. En modstrid mellem en bestemmelse i Kontrakten og gældende lovgivning forårsaget af ændringer i lovgivningen har ingen konsekvenser for gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Aftalen.