Villkor och bestämmelser

Banköverföringar är ofta mycket dyra och tar alldeles för lång tid. TavexWise pengaöverföringar sker extra snabbt och erbjuder dig förstklassig kundservice i 8 europeiska länder.

 1. Avtalets parter

1.1. Tjänsten tillhandahålls av TavexWise AS, org nr 12641402, adress Aia 5, Tallinn (nedan kallad ”Tjänsteleverantör”).

1.2. Tjänstemottagaren, d.v.s. kunden, är en fysisk eller juridisk person till vilken Tjänsteleverantören levererar tjänster angivna i paragraf 3.2 (nedan kallad ”Kund”).

1.3. Tjänsteleverantören och Kunden är nedan var för sig kallade för ”Part” och tillsammans för ”Parterna”.

 1. Allmänt

2.1. Tjänsteleverantören och Kunden avtalar härmed om grundläggande regler som ska gälla vid utförande av transaktioner som villkor och bestämmelser för utförande av transaktioner (nedan kallade ”Villkor och bestämmelser”).

2.2. Dessa villkor och bestämmelser är en oskiljaktig del av kundavtalet som tecknas mellan Tjänsteleverantören och Kunden.

2.3. Dessa villkor och bestämmelser tillämpas även på andra transaktioner som tillhandahålls av Tjänsteleverantören, men som inte härrör från ett gällande kundavtal.

2.4. Förteckning över och beskrivning av alla tjänster som Tjänsteleverantören tillhandahåller finns tillgänglig på Tjänsteleverantörens webbsida på adressen tavexwise.com/generalterms och hos alla Tjänsteleverantörens ombud.

2.5. Kundavtalet kan tecknas både muntligt och skriftligt.

 1. Definitioner

3.1. Med betaltjänster avses betaltjänster enligt bestämmelser om betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar (PIEIA), vars tillhandahållande kräver tillstånd av Finansinspektionen.

3.2. Penningöverföring är en betaltjänst enligt 3 § 1 st p 6 PIEIA, där mottagaren av en betalningsorder (TavexWise AS eller dess ombud) överför pengar till en betalningsmottagare på ordergivarens vägnar och enligt ordergivarens instruktioner.

3.3. Betalare är en person som lämnar en betalningsorder.

3.4. Betalningsmottagare är en person som är den avsedda mottagaren av medel enligt betalningsordern.

3.5. Betalningstransaktion är en insättning, ett uttag eller en överföring av medel oberoende av eventuella underliggande förpliktelser mellan betalaren och betalningsmottagaren.

3.6. Betalningsorder är en order (instruktion) som en betalare ger till betaltjänstens leverantör om att en betalningstransaktion ska genomföras.

3.7. Ombud är en auktoriserad representant för betalningsinstitutet som har rätt att tillhandahålla betaltjänster i betalningsinstitutets namn.

 1. Innehåll av tillhandahållna tjänster

4.1. Tjänsteleverantören tillhandahåller tjänster angivna ovan i paragraf 3.2 själv eller

genom sina ombud.

 1. Kundidentifiering

5.1. Identifiering

5.1.1. Kunden och/eller dennes representant måste identifieras i enlighet med Republiken Estlands lagar och enligt Tjänsteleverantörens villkor och bestämmelser.

5.1.2. Kunden och/eller dennes representant identifieras på grundval av en legitimationshandling som anges i listan över godkända legitimationshandlingar i nationella föreskrifter. Tjänsteleverantören måste göra kopior av de sidor i handlingen som innehåller personuppgifter eller anteckningar.

5.1.3. En juridisk person som finns registrerad i Estland identifieras på grundval av ett utdrag från det elektroniska bolagsregistret. En utländsk, juridisk persons identitet fastställs på grundval av ett utdrag från ett behörigt register eller en avskrift av personens registreringsbevis eller annat likvärdigt dokument.

5.2. Företrädare

5.2.1. Kunden förutsätts fullgöra sina skyldigheter och nyttja sina rättigheter enligt detta avtal personligen eller genom en laglig företrädare. Kunden eller dennes lagliga företrädare kan utse representanter vars rätt att företräda kunden inte härrör från lag, utan endast gäller hos Tjänsteleverantören.

5.2.2. Dokument som intygar rätten att företräda kunden, men som inte har tecknats hos Tjänsteleverantören, måste bestyrkas av notarius publicus.

5.2.3. Tjänsteleverantören ska vägra att tillhandahålla en tjänst eller utföra en transaktion om det uppstår tvivel om personen som beställer tjänsten har rätt att göra det.

5.2.4. Kunden åtar sig att omgående informera Tjänsteleverantören på ett sätt som möjliggör skriftlig återgivning om personer angivna i Avtalet eller dess bilagor fråntas rätten att företräda Kunden.

5.3. Krav på dokument

5.3.1. Kunden är förpliktigad att uppvisa dokument till Tjänsteleverantören i original eller i kopior bestyrkta av notarius publicus eller likvärdigt.

5.3.2. Tjänsteleverantören har rätt att förutsätta att dokument inlämnade av Kunden är äkta, giltiga och riktiga.

5.3.3. Tjänsteleverantören har rätt att begära legalisering eller apostillering av dokument som är utfärdade utomlands om inte bestämmelser enligt en överenskommelse träffad mellan Republiken Estland och landet i fråga föreskriver annat.

5.3.4. Vid dokument på främmande språk har Tjänsteleverantören rätt att begära översättning av dokumentet till estniska eller annat språk som godkänns av Tjänsteleverantören. Översättningen måste vara bestyrkt av en auktoriserad översättare eller notarius publicus.

5.3.5. Tjänsteleverantören har rätt att göra kopior av dokument som Kunden uppvisar eller behålla inlämnade originaldokument om det är möjligt.

5.3.6. Om Kunden har inlämnat ett dokument som inte uppfyller kraven ställda av Tjänsteleverantören eller vars äkthet väcker tvivel hos Tjänsteleverantören, har Tjänsteleverantören rätt att inte fullgöra Kundens order och begära inlämnande av kompletterande dokument.

 1. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

6.1. Tjänsteleverantören ska vidta åtgärder som har föreskrivits av estniska staten och internationellt för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt iaktta aktsamhetsåtgärder angivna i TavexWise AS’ riktlinjer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

6.2. Utgående från ovan angivna handlingar har Tjänsteleverantören rätt att:

6.2.1. regelbundet verifiera uppgifter som ligger till grund för kundidentifiering och begära kompletterande dokument och uppgifter från Kunden;

6.2.2. upprepa proceduren för identifiering av Kunden eller Kundens företrädare om Tjänsteleverantören hyser tvivel rörande informationen som lämnades vid ursprunglig identifiering.

6.2.3. begränsa användningen av Betaltjänster temporärt eller permanent;

6.2.4. begära dokument och information om Kundens verksamhet, inklusive uppgifter om Kundens avtalspartners, omsättning, andel av utlandsbetalningar, transaktioner med kontanta och icke kontanta medel, samt uppgifter om transaktionernas syfte och art och lagligheten av ursprunget för Kundens medel som används i en transaktion;

6.2.5. be Kunden uppvisa dokument som transaktionerna grundar sig på (t.ex. försäljnings-, hyres-och leveransavtal, dokument för varor mm.) samt uppgifter eller dokument om motparten i transaktionen, faktiska förmånstagare eller andra personer med anknytning till transaktionen.

 1. Kundens order

7.1. Kunden ska framföra order och andra meddelanden i enlighet med bestämmelser angivna i paragraf 12 i dessa villkor.

En order kan innebära utförande av en eller flera transaktioner.

7.2. En order förutsätts uttrycka Kundens vilja tills Kunden lämnar en ny order som häver den ursprungliga ordern. Tjänsteleverantören ska enbart acceptera order som har lämnats i enlighet med avtalet tecknat mellan Kunden och Tjänsteleverantören och som inte strider mot estnisk lag.

7.3. När Kunden har överfört de för tjänstens tillhandahållande nödvändiga medlen till Tjänsteleverantören har den sistnämnde rätt att förutsätta att Kunden har läst igenom och godkänt alla villkor (inkl. avgifter och förfallodatum) som Tjänsteleverantören tillämpar på den aktuella tjänsten.

7.4. Om Kunden har lämnat en order som är felaktig eller ofullständig har Tjänsteleverantören rätt att utföra ordern i enlighet med tidigare praxis som har etablerats mellan Parterna, utgående från god sed eller bästa praxis eller rätt att inte utföra ordern. Om en order inte utförs måste Tjänsteleverantören informera Kunden därom.

7.5. Tjänsteleverantören har rätt att uppskjuta utförandet av en order som Kunden har lämnat eller begära att Kunden intygar med dokument att medel som används för transaktionen har lagligt ursprung. Tjänsteleverantören har rätt att vägra utföra en tjänst om inte Kunden lämnar in erforderliga bevis som lagen föreskriver eller som Tjänsteleverantören har begärt som intyg om att medel som används för transaktionen har lagligt ursprung.

 1. Betalning

8.1. Kunden betalar till Tjänsteleverantören för utförda tjänster i enlighet med Tjänsteleverantörens gällande prislista som finns tillgänglig på Tjänsteleverantörens webbsida tavexwise.com/pricelist, Kundavtalets villkor och bestämmelser och betalningsvillkor angivna i fakturan som är utställd till Kunden.

8.2. Enligt överenskommelsen mellan Parterna sker all betalning för tjänsterna i förskott med kontanta medel, kort eller genom överföring innan Betaltjänstens utförs.

 1. Konfidentialitet och behandling av personuppgifter

9.1. All information som kommer Parterna till känna under Avtalsperioden är konfidentiell och får inte yppas för tredje man eller offentliggöras utan andra Partens skriftliga godkännande som lämnas i förväg, förutom vid fall när skyldigheten att lämna ut sådan information stadgas i lag.

9.2. För utförande av en tjänst enligt gällande krav har Tjänsteleverantören rätt att vidarebefordra uppgifter om Kunden och dess företrädare eller representanter till de betalningsombud i vilka Tjänsteleverantören är majoritetsägare.

9.3. Restriktionen för yppande av konfidentiell information enligt paragraf 9.1 gäller inte för information som lämnas till Partens revisor, kreditinstitut eller juridiska rådgivare.

9.4. Tjänsteleverantören åtar sig att behandla Kundens och dess företrädares personuppgifter i enlighet med gällande lagar.

 1. Avtalsperiod samt ändring och upphävande av avtalet

10.1. Kundavtalet har tecknats att gälla tills vidare.

10.2. Parterna har rätt att när som helst säga upp avtalet enligt överenskommelse. Parterna har rätt att ensidigt säga upp avtalet genom att meddela den andra Parten därom minst 30 dagar i förväg. Om goda skäl föreligger har Parten rätt att skriftligt upphäva Avtalet i förtid utan förvarning. Goda skäl anses föreligga när det vid beaktande av alla aspekter och avvägning av båda Parters intressen är orimligt att förvänta av Parten att fortsätta fullgöra Avtalet.

10.3. Avtalet får endast ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra Avtalets allmänna villkor och bestämmelser, inklusive prislistan.

10.4. Kunden måste informeras om ändringar i villkoren och om Kunden inte godkänner de nya villkoren har Kunden rätt att upphäva Avtalet i förtid genom att skriftligt meddela Tjänsteleverantören därom inom 1 månad från mottagande av information om ändringarna.

10.5. Bestämmelser i paragraf 10.4 gäller inte för ändringar i prislistan.

10.6. Om Kunden inte har upphävt Avtalet inom den angivna tiden, betraktas ändringarna vara godkända av Kunden.

10.7. Avtalets uppsägning eller upphävande påverkar inte på något sätt Tjänsteleverantörens rätt att driva in sina fordringar.

 1. Ansvar

11.1. Kunden ansvarar för skada som uppstår på grund av fel i order som lämnas till Tjänsteleverantören, på grund av otydlighet, felaktig användning och andra fel. Kunden ansvarar också för skada som har uppstått på grund av underlåtelse att till Tjänsteleverantören lämna in de kompletterande dokument eller uppgifter som Tjänsteleverantören har begärt i enlighet med paragraf 7.5 för utförande av Kundens order.

11.2. Tjänsteleverantören ansvarar för skada som har uppstått på grund av åsidosättande av sina skyldigheter enligt Kundavtalet endast ifall grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger.

11.3. Tjänsteleverantören ansvarar inte för kvaliteten av sådana tjänster som de tillhandahåller genom tredje man eller för skada som orsakas för Kunden till följd av tredje mans agerande (inkl. försening) vid utförande av Kundens order.

11.4. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som uppstår på grund av att transaktionen inte utförs eller inte utförs inom utsatt tid, om det sker i samband med fullföljande av ett i lag föreskrivet uppdrag från Finanspolisen eller till följd av underlåtelse att följa Finanspolisens instruktioner eller föreskrifter.

11.5. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada eller värdeminskning som kan orsakas för Kundens medel till följd av ändrade valutakurser eller prisfall för ställd säkerhet eller andra risker som investeringsverksamhet kan innebära.

11.6. Kunden ansvarar för fullföljande av sin informationsplikt och för riktigheten av informationen som lämnas till Tjänsteleverantören och är förpliktigad att ersätta skada som orsakas för Tjänsteleverantören genom inlämnande av falska uppgifter, försenad anmälan om ändringar i kunduppgifter eller underlåtelse att anmäla ändringar enligt begäran.

11.7. Parterna ansvarar inte för åsidosättande av sina skyldigheter om det beror på force majeure.

 1. Framförande av meddelanden

12.1. Alla meddelanden som berör Avtalet ska framföras via telefon och/eller e-post, om inte Avtalet föreskriver något specifikt formkrav för framförande av meddelanden. Vid underlåtelse att följa det obligatoriska formkravet vid framförande av ett meddelande eller en order är inte andra Parten förpliktigad att fullfölja innehållet i meddelandets avsiktsförklaring. Skriftliga meddelanden ska skickas med rekommenderad post eller överlämnas till andra Parten mot kvittering till den adress eller det verksamhetsställe som anges i Kundavtalet.

12.2. Klagomål avseende åsidosättande av Avtalet måste lämnas till andra Parten skriftligt.

 1. Slutbestämmelser

13.1. Kundavtalet träder i kraft från och med dess undertecknande av båda Parter eller genom att en gemensam avsiktsförklaring tecknas på annat sätt där det är tydligt att Parterna har uppnått en överenskommelse.

13.2. Tvister som uppstår i samband med Avtalet ska lösas förhandlingsvägen eller, om överenskommelse inte kan nås, vid Harju Tingsrätt.

13.3. Estnisk lag är tillämplig lag vid lösning av tvister och för Avtalet.

13.4. Eventuella motstridigheter mellan en avtalsbestämmelse och gällande lag, som uppstår på grund av lagändringar, påverkar inte giltigheten av övriga bestämmelser i Avtalet.