Правила и условия

Банковите преводи отнемат твърде много време и са много скъпи. Паричните преводи с TavexWise са високоскоростни и ви осигуряват невероятно обслужване в 8 държави в цяла Европа.

 1. Страни по договора
 2. 1.1. Доставчикът на услуги е TavexWise AS (регистрационен код 12641402, адрес Pärnu mnt 186, Tallin, уебсайт tavexwise.com), на който Естонският орган за финансов надзор е издал лиценз за дейност за парични преводи https://www.fi .ee/en/payment-services/payment-institutions/licensed-payment-institutions-estonia/tavexwise.
  Данните за контакт на Естонския орган за финансов надзор е info@fi.ee , +372 668 0500, Sakala 4, 15030 Tallin, Estonia. Уебсайтът на Естонския орган за финансов надзор е www.fi.ee.

  1.2. Получателят на услугите, т.е. Клиентът, е всяко физическо или юридическо лице, на което Доставчикът на услуги предоставя услугите, изброени в т. 3.2 (наричано по-нататък „Клиент“).

  1.3. Доставчикът на услуги и Клиентът се наричат по-нататък поотделно „Страна“, а заедно – „Страни“.

 3. Общи разпоредби
 4. 2.1. Доставчикът на услуги и Клиентът се споразумяват относно принципите за извършване на транзакции при условията и по реда за извършване на транзакции (наричани по-нататък „Условия“).

  2.2. Условията са неразделна част от договора с клиента, сключен между Доставчика на услуги и Клиента и са достъпни на уебсайта на Доставчика на услуги https://tavexwise.com/bg/условия-за-парични-преводи/

  2.3. Условията се прилагат и по отношение на други транзакции, които се предоставят от Доставчика на услуги, но изпълнението на които не зависи от съществуващ договор с клиент.

  2.4. Списъкът и описанието на услугите, предоставяни от Доставчика на услуги, е достъпен на сайта на Доставчика на услуги на адрес tavexwise.com/generalterms и във всички офиси.

  2.5. Договорът с клиента се сключва устно или в писмена форма.

 5. Понятия
 6. 3.1. Платежна услуга означава платежните услуги, изброени в Закона за платежните институции и институциите за електронни пари (ЗПИИЕП), разпоредбите на който изискват лиценз за упражняване на дейност, издаден от Органа за финансов надзор.

  3.2. Паричен превод е платежна услуга по смисъла на § 3 (1) 6) от ЗПИИЕП, при която получателят на платежно нареждане (TavexWise AS или негов посредник) превежда пари от името на наредителя на платежното нареждане до бенефициента в съответствие с инструкциите, дадени от наредителя на платежното нареждане.

  3.3. Платец е лицето, което дава платежното нареждане.

  3.4. Получател е лицето, което е бенефициент съгласно платежното нареждане.

  3.5. Платежна транзакция е всяко плащане и теглене на пари и паричен превод, независимо от лежащото в основата му правоотношение между платеца и получателя.

  3.6. Платежно нареждане е нареждане (инструкция) за извършване на каквато и да е платежна транзакция, дадено от платеца на доставчика на платежна услуга.

  3.7. Платежен посредник е оторизиран представител на платежната институция, който може да предоставя платежни услуги от името на платежната институция.

 7. Съдържание на предоставяните услуги
 8. 4.1. Доставчикът на услуги предоставя сам или чрез платежните си посредници услугите, посочени в т 3.2.

 9. Идентифициране на Клиента
 10. 5.1. Идентифициране

  5.1.1. Клиентът и/или неговият представител трябва да бъде идентифициран в съответствие с изискванията на естонското законодателство и условията, определени от Доставчика на услуги.

  5.1.2. Клиентът и/или неговият представител трябва да бъде идентифициран въз основа на документ за самоличност, посочен в Закона за документите за самоличност. Доставчикът на услуги трябва да направи копия на страниците, които съдържат лични данни или записи.

  5.1.3. Юридическо лице, регистрирано в Естония, се идентифицира чрез електронно извлечение от електронния регистър на дружествата. Самоличността на чуждестранно юридическо лице се установява въз основа на извлечение от съответен регистър или препис от удостоверение за регистрация или еквивалентен документ.

  5.2. Представителство

  5.2.1. Предполага се Клиентът да изпълнява задълженията или правата, произтичащи от настоящия договор, лично или чрез законен представител. Клиентът или неговият законен представител може да определи представителя(ите), чието право на представителство не възниква по закон, само на мястото на Доставчика на услуги.

  5.2.2. Документ, който удостоверява правото на представителство, но не е бил изготвен в мястото на Доставчика на услуги, трябва да е нотариално заверен.

  5.2.3. Доставчикът на услуги трябва да откаже да предостави дадена услуга или да извърши транзакция, ако възникне съмнение в това дали лицето, което иска услугата, има право на това.

  5.2.4. Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика на услуги незабавно във формат, който може да бъде възпроизведен в писмена форма, за прекратяването на упълномощаването на упълномощеното лице(а), определено(и) в договора или в приложението към него.

  5.3. Изисквания по отношение на документите

  5.3.1. Клиентът е длъжен да представи на Доставчика на услуги оригинални документи или нотариално заверени или заверени по еквивалентен начин копия.

  5.3.2. Доставчикът на услуги има право да предположи, че документ, представен от Клиента, е оригинален, действителен и верен.

  5.3.3. Доставчикът на услуги има правото да изисква легализация или удостоверяване с апостил на всички документи, издадени в чужда държава, освен в случаите, в които се предвижда противното в споразумение между Република Естония и съответната чужда държава.

  5.3.4. Ако документ е на чужд език, Доставчикът на услуги има право да поиска превод на документа на естонски или друг език, приет от Доставчика на услуги. Преводът трябва да е заверен от заклет преводач или нотариус.

  5.3.5. Доставчикът на услуги има право да прави копия на документи, представени от Клиента, или да задържи оригинала, ако е възможно.

  5.3.6. Ако Клиентът е представил документ, който не удовлетворява изискванията на Доставчика на услуги или в правилността на който Доставчикът на услуги се съмнява, Доставчикът на услуги има правото да не изпълни нареждането на Клиента и да изиска допълнителни документи.

 11. Предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма
 12. 6.1. Доставчикът на услуги е длъжен да прилага мерките, въведени от Естония и на международно равнище за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и мерки за надлежна проверка, произтичащи от Указание за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, създадено от TavexWise AS.

  6.2. Изхождайки от горното, правата на Доставчика на услуги включват:

  6.2.1. редовна проверка на данните, лежащи в основата на идентификацията на Клиента, както и изискване от Клиента на допълнителни документи и данни;

  6.2.2. повторно идентифициране на Клиента или на представителя на Клиента, ако Доставчикът на услуги се съмнява в правилността на информацията, получена в хода на първоначалното идентифициране;

  6.2.3. установяване на временни или постоянни ограничения за използването на Платежната услуга;

  6.2.4. изискване на документи и данни за дейността на Клиента, включително данни за договорните партньори на Клиента, оборота, дела на чуждестранните плащания, касовите операции и непаричните транзакции, както и данни за целта, естеството на сделката и законосъобразността на произхода на активите или финансовите средства на Клиента, използвани при транзакцията;

  6.2.5. изискване от Клиента на документите, които са в основата на транзакциите (например договори за продажби, лизинг, доставка, документи, свързани със стоки, и т.н.), както и данни и документи за насрещната страна по сделката, действителния бенефициент или друго лице, свързано със сделката.

 13. Нареждания на Клиента
 14. 7.1. Клиентът подава нареждания и други уведомления съгласно процедурата, предвидена в т. 12 от Условията. Едно нареждане може да има за цел извършването на единична транзакция или множество транзакции.

  7.2. Приема се, че дадено нареждане отговаря на волята на Клиента, докато Клиентът представи нареждане, отменящо първоначалното нареждане. Доставчикът на услуги приема само нареждания, които са представени в съответствие с договора между Клиента и Доставчика на услуги и не противоречат на естонското законодателство.

  7.3. Когато всички средства, необходими за предоставяне на услугата, бъдат прехвърлени от Клиента на Доставчика на услуги, последният има право да предположи, че Клиентът се е запознал и приема всички условия (вкл. такси за услуги и падежи), прилагани от Доставчика на услуги по отношение на съответната услуга.

  7.4. Ако нареждане, дадено от Клиента, е грешно или непълно, Доставчикът на услуги има право да изпълни нареждането в съответствие с по-ранната практика, установена между Страните, добрите практики или практиките, произтичащи от най-добрата практика, или да не изпълни нареждането. Ако нареждане не бъде изпълнено, Доставчикът на услуги е длъжен да уведоми Клиента за това.

  7.5. Доставчикът на услуги има право да забави изпълнението на нареждане на Клиента или да поиска от Клиента документирано потвърждение за законния произход на средствата или активите, които ще бъдат използвани при извършването на дадена транзакция. Доставчикът на услуги следва да има правото да откаже да предостави услуга, в случай че Клиентът не предостави доказателства, предвидени в законодателството или поискани от Доставчика на услуги, за законния произход на средствата, които ще се използват в дадена транзакция.

  7.6. Надлежно издадено платежно нареждане се изпълнява от Доставчика на услугата за услуги за парични преводи, тоест банковата сметка на бенефициента може да започне да се кредитира или да се изплащат пари в брой най-късно до 1 час от получаване на правилно платежно нареждане . Надлежно предоставено платежно нареждане се изпълнява от Доставчика на услугата за всяка друга платежна услуга, тоест банковата сметка на бенефициента може да започне да се кредитира или парите могат да бъдат изплатени най-късно до един работен ден или по всяко друго време, както е договорено, след като бъде получено правилно платежно нареждане.

  7.7. Доставчикът на услуги има право да забави изпълнението на нареждане на Клиента или да изиска от Клиента документирано потвърждение за законния произход на средствата или активите, които ще бъдат използвани при извършване на сделка. Доставчикът на услугата има право да откаже предоставяне на услуга, ако Клиентът не представи доказателство в обхвата, предвиден в законодателството или поискано от Доставчика на услугата, относно законния произход на средствата, които ще бъдат използвани при транзакция.

 15. Плащания
 16. 8.1. Клиентът е длъжен да плати на Доставчика на услуги за предоставените услуги по ценовата листа, установена от Доставчика, която е достъпна на сайта на доставчика на адрес tavexwise.com/pricelist, и условията, произтичащи от разпоредбите на Договора с клиента и условията на плащането, отбелязани в предоставената на Клиента фактура.

  8.2. Съгласно договореността между Страните, за услугите по всички транзакции се плаща преди предоставянето на Платежните услуги, или в брой, или с банкова карта, или с банков превод.

 17. Поверителност и обработка на лични данни
 18. 9.1. Информацията, която е станала известна Страна по време на изпълнението на договора, е поверителна и Страната не може да я разкрива пред трети страни или да я прави обществено достояние без предварителното писмено съгласие на другата Страна, освен в случаите, в които задължението за разкриване на информация произтича от закона.

  9.2. За изпълнението на услугата в съответствие с изискванията, Доставчикът на услуги има право да предаде данните на Клиента и неговите представители или на упълномощено от него лице на платежните посредници, в които Доставчикът на услуги е мажоритарен собственик.

  9.3. Ограничението за разкриване на поверителна информация, предвидено в т. 9.1, не се разпростира върху одитора, кредитната институция или юридическите съветници на Страната.

  9.4. Доставчикът на услуги се задължава да обработва личните данни на Клиента и неговите представители в съответствие с действащото законодателство.

 19. Действителност, изменения и прекратяване на договора
 20. 10.1. Договорът с Клиента е сключен за неопределен срок.

  10.2. Страните имат право да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие. Страните имат право за прекратят договора едностранно чрез най-малко 30-дневно предизвестие до другата Страна. В случай на основателна причина, Страна има право да се откаже от договора извънредно с писмена молба, без срок на предизвестие. Основателна причина е, когато, като се вземат предвид всички аспекти и като се отчетат интересите и на двете Страни, би било неразумно да се очаква Страната да продължи да изпълнява договора.

  10.3. Договорът може да се изменя единствено по взаимно съгласие между Страните и в писмена форма. Доставчикът на услуги има право да променя едностранно общите условия на Договора, включително ценовата листа.

  10.4. Клиентът трябва да бъде уведомен за промените, и, в случай на несъгласие с условията, Клиентът има право да се откаже от договора извънредно чрез писмено уведомление до Доставчика на услуги в срок от един месец от момента от уведомяването за промените.

  10.5. Разпоредбите на т. 10.4 не се отнасят до промени в ценовата листа.

  10.6. Ако Клиентът не се е отказал от Договора в посочения срок, се счита, че той се е съгласил с промените.

  10.7. Прекратяването на или отказът от Договора не оказва каквото и да е влияние върху правото на Доставчика на услуги да събира вземания.

 21. Отговорност
 22. 11.1. Клиентът носи отговорност за вредите, причинени от грешки по преводите в нареждания до Доставчика на услуги, от неясноти, злоупотреба и други грешки. Клиентът също така носи отговорност за вреди, настъпили поради непредставяне на Доставчика на услуги на допълнителните документи или данни, поискани от Доставчика на услуги в съответствие с т. 7.5 за изпълняване на нареждането.

  11.2. Доставчикът на услуги носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на нарушаване на задълженията по Договора с Клиента, единствено в случай на груба небрежност или умисъл.

  11.3. Доставчикът на услуги не носи отговорност за качеството на услугите, предоставяни от него чрез трети лица, или за нанесени щети на Клиента в резултат на дейностите (включително забава) на третите страни при изпълняване на нареждания на Клиента.

  11.4. Доставчикът на услуги не носи отговорност за вреди, произтичащи от неизпълняване на транзакция или от изпълнение не в дължимия срок, протичащо от изпълняване на задължение към Бюрото за финансово разузнаване по закон или в резултат на неспазването на инструкции или заповед, издадени от Бюрото за финансово разузнаване.

  11.5. Доставчикът на услуги не носи отговорност за вреди или намаляване на стойността на активите, които могат бъдат понесени от Клиента в резултат на промени в обменните курсове или спад в цените на ценните книжа, или други рискове, произтичащи от инвестиционни дейности.

  11.6. Клиентът носи отговорност за изпълнението на задължението за уведомяване и за верността на информацията, предоставена на Доставчика на услуги, и е длъжен да обезщети Доставчика на услуги за щети, възникнали поради предоставянето на неверни данни, забава в уведомяването за промени в клиентските данни или непредставяне на промените в исканата форма.

  11.7. Страните не носят отговорност за нарушаване на задължения, ако то е причинено от обстоятелства с непреодолима сила.

 23. Уведомления
 24. 12.1. Кореспонденция във връзка с договора се изпраща по телефона, електронна поща, освен в случаите, когато в Договора е предписана специфична форма за изпращане на уведомления. Неспазването на задължителната форма за изпращане на уведомления или нареждания не задължава другата Страна да следва декларацията за намерение, съдържаща се в уведомлението. Писмени уведомления се изпращат с препоръчана поща или се предават на другата Страна срещу подпис на адреса или мястото на дейност, посочени в Договора с Клиента.

  12.2. Иск, произтичащ от нарушение на Договора, трябва да бъде представен на другата Страна в писмена форма.

 25. Заключителни разпоредби
 26. 13.1. Договорът с Клиента влиза в сила в момента на подписването му от Страните, както и чрез други средства за разменяне на взаимните декларации за намерения, когато е станало ясно, че договарящите се страни са постигнали споразумение.

  13.2. Спорове, произтичащи от Договора, се решават чрез преговори, а ако не може да бъде постигнато споразумение – от Окръжния съд на Харю.

  13.3. Правните разпоредби на Естония се прилагат за уреждане на спорове и Договора.

  13.4. Противоречие между разпоредба на Договора и действащото законодателство в резултат на изменения в законодателството не засяга действителността на останалите разпоредби на Договора.