Regulamin

Bank transfers take too much time and are very expensive. TavexWise money transfer is ultra fast and provides you with an amazing customer service in 8 countries across Europe.

 1. Strony umowy

  1.1. Usługa świadczona jest przez TavexWise AS, numer rejestracji spółki 12641402, adres: Aia Str. 5, Tallinn (zwana dalej „Usługodawcą”).

  1.2. Odbiorcą usługi, tj. Klientem, jest każda osoba fizyczna lub prawna, na rzecz której Usługodawca świadczy usługi wymienione w podpunkcie 3.2. (zwana dalej „Klientem”).

  1.3. Usługodawca oraz Klient na potrzeby niniejszej Umowy zwani będą indywidualnie „Stroną” oraz wspólnie „Stronami”.

 2. Postanowienia ogólne

  2.1. Usługodawca oraz Klient ustalają zasady wykonania transakcji zgodne z warunkami realizacji transakcji (zwanymi dalej „Warunkami”).

  2.2. Warunki stanowią nieodłączną część Umowy zawartej między Usługodawcą i Klientem.

  2.3. Warunki mają również zastosowanie m.in. do innych transakcji realizowanych przez Usługodawcę, których realizacja nie jest jednak uzależniona od umowy zawartej z Klientem.

  2.4. Wykaz i opis usług świadczonych przez Usługodawcę są dostępne na jego stronie internetowej i we wszystkich oddziałach.

  2.5. Umowa z Klientem zostaje zawarta pisemnie lub ustnie.

 3. Pojęcia

  3.1. Usługi płatnicze oznaczają usługi płatnicze wymienione w Ustawie o instytucjach płatniczych i instytucjach pieniądza elektronicznego (PIEIA), do których wykonywania wymagane jest zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  3.2. Przekaz pieniężny jest usługą płatniczą w rozumieniu § 3 (1) 6) PIEIA, w której odbiorca zlecenia płatności (spółka TavexWise AS lub jej agent) przekazuje pieniądze w imieniu wystawcy zlecenia na rzecz beneficjenta zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez wystawcę zlecenia.

  3.3. Płatnik oznacza osobę wystawiającą zlecenie płatności.

  3.4. Odbiorca oznacza beneficjenta wskazanego w zleceniu płatności.

  3.5. Transakcja płatnicza oznacza każdą wpłatę i wypłatę gotówkową oraz przelew pieniężny, niezależnie od stosunku prawnego istniejącego między płatnikiem a odbiorcą.

  3.6. Zlecenie płatności jest zleceniem (instrukcją) dokonania dowolnej transakcji płatniczej, przekazanym dostawcy usługi płatniczej przez płatnika.

  3.7. Agent rozliczeniowy to upoważniony przedstawiciel instytucji płatniczej, który może świadczyć usługi płatnicze w imieniu w/w instytucji.

 4. Przedmiot świadczonych usług

  4.1. Usługodawca świadczy osobiście lub za pośrednictwem agentów rozliczeniowych usługi wymienione w podpunkcie 3.2.

 5. Identyfikacja Klienta

  5.1. Identyfikacja

  5.1.1. Klient i/lub jego przedstawiciel zostanie zidentyfikowany zgodnie z wymaganiami określonymi w prawie estońskim oraz warunkami podanymi przez Usługodawcę.

  5.1.2. Klient i/lub jego przedstawiciel zostanie zidentyfikowany na podstawie dokumentów podanych w Ustawie o dokumentach tożsamości. Usługodawca sporządzi kopie stron, które zawierają dane osobowe.

  5.1.3. Osoba prawna zarejestrowana w Estonii zostanie zidentyfikowana za pośrednictwem elektronicznego wypisu z elektronicznego rejestru spółek. Identyfikacja zagranicznej osoby prawnej przeprowadzona zostanie w oparciu o wypis z odpowiedniego rejestru, odpis certyfikatu rejestracji lub inny, równoważny dokument.

  5.2. Reprezentacja

  5.2.1. Klient winien wypełniać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy osobiście lub przez przedstawiciela prawnego. Klient lub jego przedstawiciel prawny mogą wyznaczyć swoich przedstawicieli, których prawo do reprezentacji nie wynika samoistnie z przepisów prawa, wyłącznie w siedzibie Usługodawcy.

  5.2.2. Dokument zaświadczający prawo do reprezentacji, niepodpisany w siedzibie Usługodawcy, musi zostać poświadczony notarialnie.

  5.2.3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do uprawnień osoby zlecającej wykonanie usługi, Usługodawca odmówi wykonania usługi lub realizacji transakcji.

  5.2.4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę (w formie możliwej do kopiowania na piśmie) o wygaśnięciu pełnomocnictwa osoby lub osób upoważnionych do wykonywania czynności w jego imieniu, wymienionych w Umowie lub załączniku do niej.

  5.3. Wymogi dotyczące dokumentacji

  5.3.1. Klient jest zobowiązany do przedstawiania Usługodawcy dokumentów oryginalnych, poświadczonych notarialnie lub innych równoważnych kopii.

  5.3.2. Usługodawca zakłada, że dokument złożony przez Klienta jest autentyczny, poprawny i ważny.

  5.3.3. Usługodawcy przysługuje prawo żądania poświadczenia prawnego bądź certyfikacji apostille dla każdego dokumentu wystawionego za granicą, z wyjątkiem sytuacji, w których postanowienia umowy zawartej między Republiką Estonii i danym państwem przewidują inaczej.

  5.3.4. W sytuacjach, gdy dokument zostanie dostarczony w języku obcym, Usługodawca ma prawo zażądać jego tłumaczenia na język estoński lub inny zaakceptowany przez Usługodawcę. Tłumaczenie dokumentu musi zostać poświadczone przez tłumacza przysięgłego bądź notariusza.

  5.3.5. Usługodawcy przysługuje prawo sporządzenia kopii dokumentu przedstawionego przez Klienta lub, jeśli to możliwe, zachowania dokumentu oryginalnego.

  5.3.6. Jeśli Klient złożył dokument, który nie spełnia wymogów Usługodawcy lub którego poprawność budzi jego wątpliwości, Usługodawca ma prawo odmówić wykonania zlecenia Klienta i zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 6. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  6.1. Usługodawca podejmie kroki określone przez organy administracyjne Estonii i organy międzynarodowe w kwestii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również podejmie należyte starania określone przez dyrektywę dotyczącą przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaloną przez TavexWise AS.

  6.2. W związku z powyższym, do praw Usługodawcy należy:

  6.2.1. Regularna weryfikacja danych identyfikacyjnych Klienta oraz żądanie od Klienta dodatkowych dokumentów i danych;

  6.2.2. Ponowna identyfikacja Klienta lub jego przedstawiciela w przypadku, gdy Usługodawca poddaje w wątpliwość poprawność informacji otrzymanych podczas pierwszej identyfikacji;

  6.2.3. Ustanowienie stałego lub okresowego ograniczenia użytkowania usług płatniczych;

  6.2.4. Żądanie przedstawienia dokumentów i danych na temat działalności Klienta, w tym danych o partnerach umownych Klienta, obrotach, udziale opłat zagranicznych, transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, danych na temat przedmiotu i charakteru transakcji, jak również prawnych podstaw pochodzenia środków lub funduszy Klienta wykorzystanych do przeprowadzenia transakcji;

  6.2.5. Żądanie od Klienta przedstawienia dokumentów które stanowią podstawę transakcji (np. sprzedaż, wynajem, umowy dostawy, dokumentacja towarowa itd.), jak również danych lub dokumentacji dotyczącej kontrahenta transakcji, faktycznego beneficjenta lub innej osoby związanej z transakcją.

 7. Zlecenia Klienta

  7.1. Klient składa zlecenia oraz inne powiadomienia zgodnie z procedurą opisaną w podpunkcie

  12 Warunków. Jedno zlecenie może obejmować jedną lub kilka transakcji.

  7.2. Zakłada się, że zlecenie jest zgodne z wolą Klienta do momentu, aż złoży on zlecenie unieważniające poprzednie zlecenie. Usługodawca zaakceptuje jedynie te zlecenia, które zostały złożone zgodnie z Umową zawartą między Klientem a Usługodawcą i które nie są sprzeczne z prawem estońskim.

  7.3. Z chwilą przekazania przez Klienta do Usługodawcy całości środków wymaganych do realizacji usługi, Usługodawca zakłada, że Klient zapoznał się i zaakceptował wszystkie warunki (w tym: opłaty i terminy) powiązane z wykonaniem określonej usługi przez Usługodawcę.

  7.4. Jeśli zlecenie złożone przez Klienta jest niekompletne bądź nieprawidłowe, Usługodawca ma prawo wykonać zlecenie zgodnie z wcześniejszą praktyką ustaloną między Stronami, dobrą praktyką lub procedurami wynikającymi z najlepszych praktyk lub też odmówić przyjęcia zlecenia. Jeśli zlecenie nie zostanie wykonane, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

  7.5. Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub zażądać od Klienta dokumentacji potwierdzającej legalne pochodzenie funduszy lub środków przekazanych w celu realizacji transakcji. Usługodawca ma prawo odmowy wykonania usługi, jeśli Klient nie przekaże dowodu legalnego pochodzenia funduszy lub środków przekazanych w celu realizacji transakcji, w zakresie przewidzianym w obowiązującym prawie lub wymaganym przez Usługodawcę.

 8. Rozliczenie

  8.1. Klient zapłaci Usługodawcy za wykonane usługi zgodnie z cennikiem opracowanym przez Usługodawcę, dostępnym na jego stronie internetowej https://tavexwise.com/pl/przelewy-pieniezne-cennik/ oraz z warunkami i ustaleniami Umowy z Klientem oraz warunkami płatności określonymi w fakturze wysłanej do Klienta.

  8.2. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stronami, opłaty za wykonanie transakcji zostaną uiszczone gotówką, przelewem bądź kartą z góry przed dokonaniem Usługi Płatniczej.

 9. Poufność i przetwarzanie danych osobowych

  9.1. Informacje, w których posiadanie weszła każda Strona Umowy podczas realizacji niniejszej Umowy, są poufne i żadna ze Stron nie może ich ujawnić stronom trzecim lub upublicznić bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  9.2. W celu wykonania usługi zgodnie z przedstawionymi wymogami, Usługodawca ma prawo przekazania danych Klienta oraz jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych agentom rozliczeniowym, w których Usługodawca posiada udziały większościowe.

  9.3. Ograniczenia dotyczące ujawnienia informacji poufnych opisane w podpunkcie 9.1. nie dotyczą ujawniania informacji audytorom, instytucjom kredytowym oraz radcom prawnym działającym na rzecz Strony.

  9.4. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli zgodnie z obowiązującym prawem.

 10. Czas trwania, zmiany i wypowiedzenie Umowy

  10.1. Umowa z Klientem została zawarta na czas nieokreślony.

  10.2. Obie Strony mają prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdym czasie za obustronnym porozumieniem. Strony mają również prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy poprzez powiadomienie o tym fakcie drugiej strony z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych sytuacjach, Strona ma prawo do pisemnego anulowania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia. Poprzez uzasadnioną sytuację rozumiana jest sytuacja, w której po rozważeniu wszelkich aspektów i interesów obu Stron, dalsze wykonywanie Umowy byłoby bezcelowe.

  10.3. Zmiany do Umowy mogą zostać wprowadzone jedynie za obustronną zgodą Stron i wyłącznie na piśmie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ogólnych warunków Umowy, w tym do wprowadzania zmian w cenniku.

  10.4. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o wprowadzeniu zmian, a w razie braku akceptacji nowych warunków, ma prawo do anulowania Umowy w trybie natychmiastowym, o czym poinformuje Usługodawcę pisemnie w ciągu 1 miesiąca od momentu otrzymania informacji o wprowadzonych zmianach.

  10.5. Ustalenia podpunktu 10.4 nie mają zastosowania zmian wprowadzonych w cenniku.

  10.6. Jeśli Klient nie anulował Umowy w podanym terminie, przyjmuje się, że zaakceptował on wprowadzone zmiany.

  10.7. Wypowiedzenie lub anulowanie Umowy nie będzie miało wpływu na prawo Usługodawcy do dochodzenia roszczeń.

 11. Odpowiedzialność

  11.1. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z błędnych instrukcji w zleceniach przekazanych Usługodawcy oraz wszelkich dwuznaczności, nadużyć i innych błędów. Klient jest również odpowiedzialny za szkody poniesione w wyniku niedostarczenia Usługodawcy dodatkowych dokumentów lub danych wymaganych przez Usługodawcę zgodnie z podpunktem 7.5 w związku z realizacją zlecenia.

  11.2. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z naruszenia ustaleń mowy z Klientem wyłącznie w sytuacji rażącego zaniedbania lub działania umyślnego.

  11.3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakość usług wykonywanych za pośrednictwem stron trzecich oraz za szkody poniesione przez Klienta (np. opóźnienia) wynikłe z działań osób trzecich wykonujących zlecenia Klienta.

  11.4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z niewykonania transakcji lub wykonania transakcji w niewłaściwym terminie, jeśli sytuacje te są rezultatem wypełnienia obowiązków wobec jednostki wywiadu finansowego (zgodnie z obowiązującym prawem) lub nieprzestrzegania instrukcji lub norm prawnych wydanych przez jednostkę wywiadu finansowego.

  11.5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody lub obniżenie wartości majątku, które może ponieść Klient w rezultacie zmian w kursie wymiany walut, spadku cen papierów wartościowych lub innego ryzyka powiązanego z działalnością inwestycyjną.

  11.6. Klient jest odpowiedzialny za wypełnienie obowiązku przekazywania powiadomień oraz za poprawność informacji przesłanych Usługodawcy i jest zobowiązany zrekompensować Usługodawcy straty poniesione w wyniku dostarczenia niewłaściwych danych, spóźnionego zgłoszenie zmian w danych Klienta lub niezgłoszenia zmian w odpowiedniej formie.

  11.7. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie ustaleń Umowy które zostało spowodowane działaniem siły wyższej.

 12. Powiadomienia

  12.1. Powiadomienia dotyczące przedmiot Umowy będą przekazywane telefonicznie lub pocztą elektroniczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna forma zgłoszenia została ustalona umownie. Nieprzestrzeganie obowiązującej formy przekazania powiadomienia lub zlecenia nie zobowiązuje drugiej Strony do egzekwowania deklaracji woli zawartej w powiadomieniu. Powiadomienia pisemne będą wysyłane listem poleconym bądź przekazywane drugiej Stronie do podpisu – na adres lub do siedziby podanej w Umowie z Klientem.

  12.2. Wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia postanowień niniejszej Umowy będą przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej.

 13. Postanowienia końcowe

  13.1. Niniejsza Umowa z Klientem wchodzi w życie z momentem jej podpisania przez obie Strony lub poprzez innego rodzaju wymianę wzajemnych deklaracji woli, w momencie ustalenia, że Strony Umowy osiągnęły porozumienie.

  13.2. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy zostaną rozwiązanie polubownie, a w przypadku, gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie rozstrzygnięty przed sąd prowincji Harju (Estonia).

  13.3. Podczas rozstrzygania sporów i innych kwestii związanych w Umową, zastosowanie będą miały przepisy prawne Estonii.

  13.4. Sprzeczności pomiędzy ustaleniami Umowy a obowiązującymi przepisami prawa, wynikłe z wprowadzenia zmian do w/w przepisów nie będą miały wpływu na ważność pozostałych ustaleń Umowy.