Vilkår og betingelser

Bankoverføringer tar for mye tid og er meget kostbare. TavexWise pengeoverføring er ekstremt hurtig og tilbyr fantastisk kundeservice i 8 europeiske land.

 1. Kontraktsparter

  1.1. Tjenesten leveres av TavexWise AS, organisasjonsnummer 12641402, adresse Aia 5, Tallinn (heretter kalt «tjenesteyteren»).

  1.2. Tjenestemottakeren, dvs. kunden, er enhver fysisk eller juridisk person nevnt under punkt 3.2 som tjenesteyteren leverer tjenester til (heretter kalt «kunden»).

  1.3. Tjenesteyteren og kunden kalles også heretter hver for seg en «part», og sammen «partene».

 2. Generelle bestemmelser

  2.1. Tjenesteyteren og kunden avtaler hvordan transaksjoner skal utføres, i henhold til vilkårene for utførelse av transaksjoner (heretter kalt «vilkårene»).

  2.2. Vilkårene er en integrert del av kontrakten som er inngått mellom tjenesteyteren og kunden.

  2.3. Vilkårene gjelder også for andre transaksjoner som tjenesteyteren besørger, men utførelse av disse er ikke betinget av en eksisterende kundekontrakt.

  2.4. Listen over og beskrivelsen av tjenestene som tjenesteyteren tilbyr, er tilgjengelig på tjenesteyterens nettside www.tavexwise.com/generalterms og på alle kontorer.

  2.5. Kundekontrakten inngås enten muntlig eller skriftlig.

 3. Ordforklaringer

  3.1. Med betalingstjeneste menes betalingstjenester som er oppført i lov om betalingsforetak og e-pengeforetak (PIEIA), og levering av slike tjenester krever løyve fra Finanstilsynet.

  3.2. Pengeoverføring er en betalingstjeneste i henhold til PIEIA § 3 (1) 6), der den som mottar en betalingsordre (TavexWise AS eller dets agent), overfører penger til mottakeren på vegne av utstederen av betalingsordren, i henhold til instruksjonene fra denne utstederen.

  3.3. Betaleren er personen som gir betalingsordren.

  3.4. Mottakeren er personen som mottar beløpet i betalingsordren.

  3.5. En betalingstransaksjon er enhver kontantbetaling, ethvert uttak og enhver pengeoverføring, uavhengig av det underliggende rettsforholdet mellom betaleren og mottakeren.

  3.6. En betalingsordre er en ordre (instruksjon) om å utføre en betalingstransaksjon, gitt av betaleren til betalingstjenesteyteren.

  3.7. En betalingsagent er en autorisert representant for betalingsinstitusjonen, som kan levere betalingstjenester på vegne av denne institusjonen.

 4. Innholdet i tjenestene som leveres

  4.1. Tjenesteyteren leverer selv eller via sine betalingsagenter de tjenestene som er nevnt under punkt 3.2.

 5. Identifisering av kunden

  5.1. Identifisering

  5.1.1. Kunden og/eller deres representant skal identifiseres i henhold til kravene fastsatt i estisk lovgivning og vilkårene fastsatt av tjenesteyteren.

  5.1.2. Kunden og/eller deres representant skal identifiseres på grunnlag av legitimasjon oppført i lov om identifiseringsdokumenter. Tjenesteyteren skal lage en kopi av sidene som inneholder personopplysninger eller -oppføringer.

  5.1.3. En juridisk person registrert i Estland skal identifiseres med en elektronisk utskrift fra e-register over selskap. Identiteten til en utenlandsk juridisk person skal etableres på grunnlag av utskrift fra et relevant register, kopi av registreringsbevis eller et tilsvarende dokument.

  5.2. Representasjon

  5.2.1. Det forutsettes at kunden oppfyller sine forpliktelser og benytter sine rettigheter i henhold til denne kontrakten personlig eller via en stedfortreder. Kunden eller hans/hennes representant kan velge representanten(e), som ikke har representasjonsrett ifølge lov, kun hos tjenesteyteren.

  5.2.2. Et dokument som bekrefter representasjonsretten, men som ikke er utstedt av tjenesteyteren, skal være notarialbekreftet.

  5.2.3. Tjenesteyteren skal nekte å levere en tjeneste eller utføre en transaksjon dersom det oppstår tvil om at personen som ber om en tjeneste, har rett til dette.

  5.2.4. Kunden er forpliktet til å informere tjenesteyteren umiddelbart i et format som kan gjengis skriftlig, om opphør av fullmakten(e) til autorisert(e) person(er) ifølge kontrakten eller kontraktsvedlegg.

  5.3. Krav til dokumenter

  5.3.1. Kunden er forpliktet til å fremlegge tjenesteyteren originaldokumenter eller notarialbekreftede eller tilsvarende bekreftede kopier.

  5.3.2. Tjenesteyteren har rett til å forutsette at et dokument fremlagt av kunden, er ekte, gyldig og korrekt.

  5.3.3. Tjenesteyteren har rett til å be om legalisering eller bekreftelse med apostille av alle dokumenter utstedt i utlandet, med mindre noe annet er fastsatt i en avtale inngått mellom Republikken Estland og det aktuelle landet.

  5.3.4. Dersom et dokument er på et fremmedspråk, har tjenesteyteren rett til å be om oversettelse av dokumentet til estisk eller et annet språk godkjent av tjenesteyteren. Oversettelsen skal være bekreftet av en statsautorisert translatør eller notarius publicus.

  5.3.5. Tjenesteyteren har rett til å lage en kopi av dokumentet kunden har fremlagt, eller til å beholde originalen dersom dette er mulig.

  5.3.6. Dersom kunden har fremlagt et dokument som ikke oppfyller tjenesteyterens krav, eller dersom tjenesteyteren er i tvil om dokumentets ekthet, har tjenesteyteren rett til å be om ytterligere dokumentasjon før kundens ordre utføres.

 6. Forebygging av pengehvitvasking og terrorfinansiering

  6.1. Tjenesteyteren skal anvende tiltakene som den estiske stat og internasjonale organer har fastsatt for å forebygge hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, samt due diligence-tiltak ifølge veiledning for forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering utarbeidet av TavexWise AS.

  6.2. Ut fra det ovennevnte inkluderer tjenesteyterens rettigheter følgende:

  6.2.1. Regelmessig å kontrollere data som ligger til grunn for identifisering av kunden, samt å be kunden om å fremlegge ytterligere dokumenter og data;

  6.2.2. Å identifisere kunden eller kundens representant på nytt dersom tjenesteyteren er i tvil om riktigheten av informasjonen som er mottatt i løpet av den opprinnelige identifiseringen;

  6.2.3. Å fastsette midlertidige eller permanente begrensninger på bruk av betalingstjenesten;

  6.2.4. Å anmode om dokumenter og data angående kundens aktivitet, herunder data om kundens kontraktspartnere, omsetning, andel av utenlandske betalinger, kontanttransaksjoner og transaksjoner som ikke omfatter kontanter, samt data om transaksjonens formål og karakter og lovligheten av opprinnelsen til kundens eiendeler eller midler som brukes i en transaksjon;

  6.2.5. Å be kunden om å fremlegge dokumenter som ligger til grunn for transaksjoner (f.eks. salg, leasing, leveransekontrakter, dokumenter knyttet til varer etc.), samt data eller dokumenter om transaksjonens motpart, den virkelige rettighetshaveren eller en annen person knyttet til transaksjonen.

 7. Kundeordrer

  7.1. Kunden skal gi ordrer og andre meldinger i henhold til prosedyren fastsatt under punkt 12 i vilkårene. En ordre kan ha som mål å utføre en enkeltstående transaksjon eller flere transaksjoner.

  7.2. Det forutsettes at en ordre er i samsvar med kundens vilje, inntil en ordre som opphever den opprinnelige ordren, er gitt av kunden. Tjenesteyteren skal kun godkjenne ordrer som er gitt i henhold til kontrakten mellom kunden og tjenesteyteren, og som ikke er i strid med lovgivningen i Estland.

  7.3. Når alle midler som kreves for en tjenesteytelse er blitt overført av kunden til tjenesteyteren, skal sistnevnte ha rett til å forutsette at kunden har gjort seg kjent med og samtykker i alle betingelsene (inkludert gebyrer og forfallsdatoer) som tjenesteyteren benytter for den aktuelle tjenesten.

  7.4. Dersom en ordre kunden har gitt, er feil eller ufullstendig, har tjenesteyteren rett til å utføre ordren i henhold til tidligere praksis mellom partene, god skikk eller best practice, eller unnlate å utføre ordren. Dersom en ordre ikke blir utført, skal tjenesteyteren informere kunden om dette.

  7.5. Tjenesteyteren har rett til å utsette utførelse av en kundeordre eller be kunden om dokumentert bekreftelse på opprinnelsen til midler eller eiendeler som brukes ved utførelsen av en transaksjon. Tjenesteyteren har rett til å nekte å yte tjenesten dersom kunden ikke fremlegger bevis i det omfang som er fastsatt i lovgivningen eller forespurt av tjenesteyteren, for opprinnelsen av midler som brukes i en transaksjon.

 8. Oppgjør

  8.1. Kunden skal betale tjenesteyteren for tjenester som er blitt ytet i henhold til prislisten fastsatt av tjenesteyteren, som er tilgjengelig på tjenesteyterens nettside www.tavexwise.com/pricelist, og vilkårene i kundekontraktens bestemmelser og betalingsbetingelser angitt på fakturaen kunden har fått.

  8.2. I henhold til avtalen mellom partene skal tjenester for alle transaksjoner være betalt før betalingstjenesten utføres, enten i kontanter, med bankkort eller ved overføring.

 9. Taushetsplikt og behandling av personopplysninger

  9.1. Informasjonen som en part har fått kjennskap til under oppfyllelsen av kontrakten, er konfidensiell, og en part kan ikke gi den til tredjeparter eller offentliggjøre den uten forutgående skriftlig samtykke fra den andre parten, unntatt i tilfeller der plikten til offentliggjøring av informasjon er lovpålagt.

  9.2. For å kunne yte tjenesten i henhold til kravene har tjenesteyteren rett til å videresende data fra kunden og kundens representanter eller autoriserte person(er) til agenter der tjenesteyteren har majoritetsinteresse.

  9.3. Begrensningen på å gi konfidensiell informasjon ifølge punkt 9.1 gjelder ikke en parts revisor, kredittinstitusjon eller juridiske rådgivere.

  9.4. Tjenesteyteren er forpliktet til å behandle personopplysninger om kunden og kundens representanter i henhold til gjeldende lovgivning.

 10. Gyldighet, endring og opphevelse av kontrakten

  10.1. Kundekontrakten er blitt inngått for ubestemt tid.

  10.2. Avtalen gir partene rett til å si opp kontrakten når som helst. Partene har rett til ensidig oppsigelse av kontrakten ved å varsle den andre parten om dette minst 30 dager i forveien. Hvis det foreligger en god grunn, har en part rett til å oppheve kontrakten ekstraordinært med skriftlig søknad uten oppsigelsestid. En «god grunn» kan f.eks. være at man ved vurdering av alle aspekter og begge partenes interesser finner det urimelig å forvente at parten fortsetter å oppfylle kontrakten.

  10.3. Kontrakten kan kun endres ved skriftlig avtale mellom partene. Tjenesteyteren har rett til å endre kontraktsvilkårene, inkludert prislisten, ut fra sin egen avgjørelse.

  10.4. Kunden skal varsles om endringene, og hvis kunden ikke er enig i betingelsene, har kunden rett til å oppheve kontrakten ekstraordinært ved å informere tjenesteyteren skriftlig om dette innen én (1) måned fra tidspunktet vedkommende fikk beskjed om endringene.

  10.5. Bestemmelsene under punkt 10.4 gjelder ikke endringer i prislisten.

  10.6. Dersom kunden ikke har opphevet kontrakten innen forfallsfristen, forutsettes det at kunden har samtykket i endringene.

  10.7. Oppsigelse eller opphevelse av kontrakten har ingen innflytelse på tjenesteyterens rett til å inndrive krav.

 11. Ansvar

  11.1. Kunden står ansvarlig for skader som følge av feil ved overføring av en ordre til tjenesteyteren, samt for uklarheter, misbruk og andre feil fra kundens side. Kunden står også ansvarlig for oppståtte skader som skyldes at kunden ikke klarte å sende tjenesteyteren utfyllende dokumenter eller data påkrevd av tjenesteyteren i henhold til punkt 7.5 for å kunne utføre ordren.

  11.2. Tjenesteyteren står ansvarlig for skader som følge av brudd på forpliktelsene i kundekontrakten kun i tilfelle grov uaktsomhet eller forsett fra tjenesteyterens side.

  11.3. Tjenesteyteren står ikke ansvarlig for kvaliteten på tjenester som tilbys gjennom tredjeparter, eller for skader påført kunden som følge av tredjeparters virksomhet (inkludert forsinkelse) i forbindelse med utførelse av kundeordrer.

  11.4. Tjenesteyteren står ikke ansvarlig for skader som følge av at en transaksjon ikke utføres, eller ikke utføres innen fristen, dersom dette skyldes oppfyllelse av en lovpålagt forpliktelse fra Enheten for finansiell etterretning eller manglende oppfølging av instruksjoner eller forskrifter fra Enheten for finansiell etterretning.

  11.5. Tjenesteyteren står ikke ansvarlig for skader eller verdifall på eiendeler som kan påføres kunden som følge av endringer i valutakurser eller nedgang i pris på verdipapirer, eller annen risiko som investeringsvirksomheten medfører.

  11.6. Kunden står ansvarlig for å overholde varslingsplikten samt for riktigheten av opplysninger gitt til tjenesteyteren, og er forpliktet til å holde tjenesteyteren skadesløs for eventuell fremlegging av falske data, sen varsling av endringer i kundeopplysninger eller unnlatelse av å sende inn endringer i forespurt skjema.

  11.7. Partene står ikke ansvarlig for brudd på forpliktelser dersom dette er forårsaket av force majeure.

 12. Levering av meldinger

  12.1. Meldinger vedrørende kontrakten skal leveres per telefon eller e-post, unntatt i tilfeller hvor kontrakten pålegger at det skal brukes et konkret skjema. Unnlatelse av å bruke det obligatoriske skjemaet for levering av en melding eller ordre, fritar den andre parten fra å følge viljeserklæringen i meldingen. Skriftlige meldinger skal sendes som rekommandert post eller overleveres den andre parten mot underskrift på adressen eller forretningskontoret oppgitt i kundekontrakten.

  12.2. Et krav som følge av brudd på kontrakten skal legges frem for den andre parten skriftlig.

 13. Sluttbestemmelser

  13.1. Kundekontrakten trer i kraft fra det tidspunktet den signeres av begge partene, samt gjennom andre former for utveksling av gjensidige viljeserklæringer, når det er klart at kontraktspartene har kommet til enighet. Kontrakten er utarbeidet på estisk i to identiske eksemplarer, og partene beholder hvert sitt eksemplar.

  13.2. Tvister som følge av kontrakten skal løses med forhandlinger, og dersom partene ikke oppnår enighet, i Harju tingrett.

  13.3. Lovgivningen i Estland skal anvendes ved løsning av tvister og tolking av kontrakten.

  13.4. En uoverensstemmelse mellom et kontraktspunkt og gjeldende lovgivning som følge av endringer i lovgivningen, skal ikke påvirke gyldigheten til de øvrige kontraktsbestemmelsene.