Sopimusehdot

Tilisiirrot kestävät liian kauan ja ovat hyvin kalliita. TavexWise hoitaa siirrot nopeasti ja tarjoaa laadukasta asiakaspalvelua kahdeksassa Euroopan maassa.

 1. Sopimuspuolet

  1.1 Palveluntarjoaja on TavexWise AS, yritystunnus 12641402, osoite Aia 5, Tallinna (jäljempänä “palveluntarjoaja”).

  1.2 Palvelujen käyttäjä eli asiakas on kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle palveluntarjoaja tarjoaa palveluja, jotka on lueteltu alakohdassa 3.2 (jäljempänä “asiakas”).

  1.3 Jäljempänä palveluntarjoajaan ja asiakkaaseen viitataan myös “osapuolena” ja yhdessä “osapuolina”.

 2. Yleiset ehdot

  2.1 Palveluntarjoaja ja asiakas sopivat toimien suorittamiseen liittyvistä periaatteista, jotka perustuvat vastaaviin sopimusehtoihin (jäljempänä “sopimusehdot”).

  2.2 Sopimusehdot ovat olennainen osa palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä solmittua asiakassopimusta.

  2.3 Sopimusehtoja sovelletaan muun muassa myös kaikkiin muihin palveluntarjoajan suorittamiin toimiin, joiden suorittaminen ei riipu olemassa olevasta asiakassopimuksesta.

  2.4 Tarjottavien palvelujen luettelo sekä kuvaukset ovat saatavissa palveluntarjoajan verkkosivulta www.tavexwise.com/generalterms ja kaikissa toimipisteissä.

  2.5 Asiakassopimus solmitaan suullisena tai kirjallisena.

 3. Käsitteet

  3.1 Maksupalvelu tarkoittaa Viron sähköisestä rahasta annetussa laissa lueteltuja palveluja, joiden tarjoaminen edellyttää finanssivalvonnan myöntämää toimilupaa.

  3.2 Rahansiirto on maksupalvelu edellä mainitun Viron sähköisestä rahasta annetun lain §:ssä 3 (1) 6) määritellyssä tarkoituksessa, jossa maksumääräyksen saaja (TavexWise AS tai sen edustaja) siirtää summan saajalle maksumääräyksen toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti ja hänen puolestaan.

  3.3 Maksaja on henkilö, joka antaa maksumääräyksen.

  3.4 Saaja on henkilö, joka on maksumääräykseen merkitty saaja.

  3.5 Maksutapahtuma tarkoittaa mitä tahansa käteismaksua, nostoa tai rahansiirtoa toimen perustana olevasta maksajan ja saajan välisestä oikeussuhteesta riippumatta.

  3.6 Maksumääräys on määräys (ohjeistus) minkä tahansa maksutapahtuman suorittamiseen, jonka maksaja antaa maksupalveluntarjoajalle.

  3.7 Valtuutettu edustaja on maksupalveluntarjoajan valtuuttama edustaja, joka voi tarjota maksupalveluja palveluntarjoajan lukuun.

 4. Palvelun sisältö

  4.1 Palveluntarjoaja tarjoaa itse tai valtuutettujen edustajiensa kautta alakohdassa 3.2 lueteltuja palveluja.

 5. Asiakkaan henkilöllisyyden varmentaminen

  5.1 Henkilöllisyyden varmentaminen

  5.1.1. Asiakkaan ja/tai hänen edustajansa henkilöllisyys varmennetaan Viron lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä palveluntarjoajan määrittelemien ehtojen mukaisesti.

  5.1.2. Asiakkaan ja/tai hänen edustajansa henkilöllisyys varmennetaan henkilöllisyystodistuksella, joka on Viron henkilöllisyystodistuksista annetun lain mukainen henkilöllisyystodistus. Palveluntarjoaja ottaa kopiot henkilötiedot tai muut merkinnät sisältävistä sivuista.

  5.1.3. Virossa rekisteröidyn oikeushenkilön henkilöllisyys varmennetaan Viron sähköisen yritysrekisterin kautta. Ulkomaisen oikeushenkilön henkilöllisyys varmennetaan vastaavan rekisteriotteen tai -todistuksen tai muun vastaavan asiakirjan avulla.

  5.2 Edustaminen

  5.2.1. Asiakkaan oletetaan suorittavan tästä sopimuksesta johtuvat velvoitteet ja oikeudet henkilökohtaisesti tai laillisen edustajan avulla. Asiakas tai hänen laillinen edustajansa voi nimetä sellaisen edustajan (edustajat), joiden edustusoikeus ei perustu lainsäädäntöön, vain palveluntarjoajan luona.

  5.2.2. Asiakirja, joka todistaa edustusoikeuden, mutta jota ei ole laadittu palveluntarjoajan kotimaassa, todistetaan oikeaksi notaarin toimesta.

  5.2.3. Palveluntarjoaja kieltäytyy palvelemasta ja suorittamasta toimea, mikäli on syytä epäillä henkilön oikeutta pyytää kyseisen palvelun suorittamista.

  5.2.4. Asiakkaan on ilmoitettava palveluntarjoajalle välittömästi kirjallisesti toisinnettavassa muodossa tähän sopimukseen tai sen liitteisiin merkittyjen valtuutettujen henkilöiden oikeuksien päättymisestä.

  5.3. Asiakirjoja koskevat vaatimukset

  5.3.1. Asiakkaan on esitettävä palveluntarjoajalle alkuperäiset asiakirjat tai notaarin oikeaksi todistamat tai vastaavat viralliset jäljennökset.

  5.3.2. Palveluntarjoajalla on oikeus olettaa, että asiakkaan esittämä asiakirja on aito, voimassaoleva ja virheetön.

  5.3.3. Palveluntarjoajalla on oikeus pyytää minkä tahansa ulkomailla myönnetyn asiakirjan laillistamista tai apostille-todistuksella varustamista lukuun ottamatta tapauksia, joissa Viron ja kyseisen toisen valtion kahdenvälisissä sopimuksissa on toisin sovittu.

  5.4.3. Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia, että vieraskieliset asiakirjat käännetään viroksi tai muulle palveluntarjoajan hyväksymälle kielelle. Käännöksen on oltava virallisen kääntäjän laatima tai notaarin oikeaksi todistama.

  5.3.5. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä kopio asiakkaan esittämästä asiakirjasta tai säilyttää alkuperäiskappale, mikäli mahdollista.

  5.3.6. Jos asiakkaan esittämässä asiakirjassa on palveluntarjoajan mielestä puutteita tai palveluntarjoaja epäilee asiakirjan paikkansapitävyyttä, on palveluntarjoajalla oikeus jättää asiakkaan toimeksianto suorittamatta ja vaatia täydentävien asiakirjojen esittämistä.

 6. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen

  6.1. Palveluntarjoaja noudattaa Virossa voimassa olevia sekä kansainvälisiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevia toimenpiteitä sekä myös TavexWisen omia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää ohjeistusta.

  6.2. Edellä esitettyyn perustuen, palveluntarjoajalla on oikeus:

  6.2.1. varmentaa säännöllisesti asiakkaan henkilöllisyystiedot ja pyytää asiakasta esittämään täydentäviä asiakirjoja sekä tietoja

  6.2.2. varmentaa asiakkaan tai hänen edustajansa henkilöllisyys uudelleen, mikäli palveluntarjoajalla on syytä epäillä aiemman henkilöllisyyden varmentamisen yhteydessä esitettyjen tietojen paikkansapitävyyttä

  6.2.3 rajoittaa väliaikaisesti tai pysyvästi palvelun käyttöä

  6.2.4. pyytää asiakirjoja ja tietoa asiakkaan toiminnasta; myös tietoa asiakkaan sopimuskumppaneista, liikevaihdosta, ulkomaanmaksujen määristä, käteismaksuista ja tilisiirroista sekä tietoja toimen tarkoituksesta, sisällöstä ja siihen käytettävien asiakkaan käteisen tai varojen alkuperän laillisuudesta

  6.2.5. pyytää asiakasta esittämään toimeen liittyvät asiakirjat (esim. myynti- ja toimitussopimukset, tavaroihin liittyvät asiakirjat jne.) sekä vastapuolen, todellisen saajan tai muun toimeen liittyvän henkilön tietoja tai asiakirjoja.

 7. Asiakkaan toimeksiannot

  7.1. Asiakkaan on esitettävä toimeksiannot ja muut ilmoitukset sopimusehtojen alakohdassa 12 määrätyllä tavalla. Toimeksianto voi koostua yhdestä tai useammasta toimesta.

  7.2. Toimeksiannon oletetaan vastaavan asiakkaan tahtoa, ellei alkuperäistä toimeksiantoa kumota asiakkaan antamalla uudella määräyksellä. Palveluntarjoaja hyväksyy vain sellaiset toimeksiannot, jotka vastaavat asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä sopimusta eivätkä ole ristiriidassa Viron lainsäädännön kanssa.

  7.3. Asiakkaan siirrettyä kaikki tarvittavat summat palveluntarjoajalle, viimeksi mainitulla on oikeus olettaa, että asiakas on tietoinen ja on hyväksynyt kaikki palveluntarjoajan kyseisen palvelun ehdot (mm. palvelumaksut ja eräpäivät).

  7.4. Mikäli asiakkaan antama toimeksianto on puutteellinen, on palveluntarjoajalla oikeus suorittaa toimeksianto osapuolten välillä vallitsevan vakiintuneen tavan, hyvän toimintatavan tai siihen perustuvan toimintatavan mukaisesti, tai jättää toimeksianto suorittamatta. Mikäli toimeksiantoa ei suoriteta, palveluntarjoaja ilmoittaa tästä asiakkaalle.

  7.5. Palveluntarjoajalla on oikeus lykätä asiakkaan toimeksiannon suorittamista tai pyytää asiakkaalta dokumentoitua vahvistusta toimeen käytettävien varojen tai käteisen alkuperästä. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta, mikäli asiakas ei esitä todisteita toimeen käytettävien varojen laillisesta alkuperästä laissa säädetyssä laajuudessa tai varojen laillista alkuperää koskevia palveluntarjoajan vaatimia todisteita.

 8. Maksaminen

  8.1. Asiakas maksaa palveluntarjoajan tarjoamasta palvelusta palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti, joka on saatavissa palveluntarjoajan sivustolla www.tavexwise.com/pricelist, sekä sopimusehtojen, asiakassopimukseen ja asiakkaalle esitettyyn laskuun merkityn maksuehdon mukaisesti.

  8.2. Osapuolet sopivat, että kaikki toimiin liittyvät palvelut maksetaan etukäteen joko käteisellä tai kortilla ennen maksupalvelun tarjoaamista.

 9. Salassapito ja tietosuoja

  9.1. Osapuolen tämän sopimuksen aikana tietoonsa saamat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä osapuoli saa julkistaa tietoja ilman toisen osapuolen edeltävää kirjallista suostumusta muutoin kuin silloin, kun tiedot on luovutettava lainsäädännön nojalla.

  9.2. Asianmukaisen palvelun tarjoamiseksi on palveluntarjoajalla oikeus välittää asiakkaan sekä heidän edustajiensa tai valtuutetun henkilön tietoja sellaisille valtuutetuille edustajille, joissa palveluntarjoaja on enemmistöosakkaana.

  9.3. Alakohdan 9.1 luottamuksellisten tietojen luovuttamista koskeva rajoitus ei laajennu koskemaan osapuolen tilintarkastajaa, luottolaitosta tai lakimiehiä.

  9.4. Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä asiakkaan sekä heidän edustajiensa henkilötietojen käsittelyssä.

 10. Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja purkaminen

  10.1. Asiakassopimus on solmittu toistaiseksi voimassaolevana.

  10.2. Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa keskinäisellä sopimuksella. Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus yksipuolisesti ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle vähintään 30 päivää aikaisemmin. Osapuolella on oikeus purkaa sopimus perustellusta syystä kirjallisella ilmoituksella ja irtisanomisaikaa noudattamatta.  Perusteltu syy tulee kyseeseen silloin, kun kaikki asianhaarat sekä molempien osapuolten intressit huomioon ottaen olisi kohtuutonta odottaa osapuolen jatkavan sopimuksen suorittamista.

  10.3. Sopimusta voidaan muokata vain kirjallisesti ja molempien osapuolten suostumuksella. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja sekä hinnastoa yksipuolisesti.

  10.4. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksista, ja mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla tästä palveluntarjoajalle kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hän saa tietää muutoksista.

  10.5. Alakohdassa 10.4 määrätty ei koske hinnaston muutoksia.

  10.6. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta määräaikaan mennessä, hänen oletetaan hyväksyneen muutokset.

  10.7. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen ei vaikuta millään lailla palveluntarjoajan oikeuteen periä saatavia.

 11. Korvausvastuu

  11.1. Asiakas vastaa palveluntarjoajalle vahingoista, joita aiheutuu palveluntarjoajalle annettujen toimeksiantojen virheistä tai epäselvyyksistä, väärinkäytöstä sekä muista virheistä. Asiakas vastaa myös sellaisesta aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu palveluntarjoajan alakohdan 7.5 nojalla pyytämien toimeksiannon suorittamisen edellyttämien täydentävien asiakirjojen tai tietojen esittämättä jättämisestä.

  11.2. Palveluntarjoaja vastaa asiakassopimukseen perustuvien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvasta vahingosta ainoastaan törkeän laiminlyönnin tai huolimattomuuden osalta.

  11.3. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten kautta tarjoaamiensa palvelujen laadusta tai vahingoista, joita asiakkaalle aiheutuu kolmansien osapuolten toiminnasta (myös viivästykset) asiakkaan toimeksiantojen suorittamiseen liittyen.

  11.4. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat toimen suorittamatta jättämisestä tai määräaikaan mennessä suorittamatta jättämisestä silloin, kun se johtuu rahanpesun selvittelykeskuksen lakisääteisen vaatimuksen noudattamisesta tai rahanpesun selvittelykeskuksen ohjeiden tai määräyksen noudattamatta jättämisestä.

  11.5. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista tai varojen arvon vähenemisestä vaihtokurssien muuttumisen tai osakkeiden hinnan laskemisen tai muiden sijoitustoimintaan liittyvien riskien johdosta.

  11.6. Asiakas vastaa ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta sekä palveluntarjoajalle esitettyjen tietojen virheettömyydestä, ja on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle väärien tietojen, myöhästyneen asiakastietojen muutoksista ilmoittamisen tai muutoksista ilmoittamatta jättämisen aiheuttamat vahingot.

  11.7. Osapuolet eivät vastaa velvoitteiden rikkomisesta silloin, kun se johtuu ylivoimaisesta esteestä.

 12. Ilmoitukset

  12.1. Sopimukseen liittyvät ilmoitukset välitetään puhelimitse tai sähköpostitse lukuun ottamatta tapauksia, joihin liittyvien ilmoitusten esittämisestä on määrätty erikseen sopimuksessa. Mikäli ilmoituksen tai toimeksiannon määriteltyä esitystapaa ei noudateta, toisen osapuolen ei tarvitse noudattaa sen sisältöä. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään kirjattuna kirjeenä tai luovutetaan kuittausta vastaan vastaanottajalle asiakassopimukseen merkityssä osoitteessa tai toimipaikassa.

  12.2. Sopimusrikkomukseen perustuva korvausvaade esitetään toiselle osapuolelle kirjallisena.

 13. Muut ehdot

  13.1. Asiakassopimus astuu voimaan osapuolten allekirjoittaessa sopimuksen sekä muiden tahdonilmausten esittämisen myötä silloin, kun on selvää, että osapuolet ovat päässeet sopimukseen. Sopimus on laadittu kahtena identtisenä vironkielisenä kappaleena, joista kumpikin osapuoli saa yhden kappaleen.

  13.2. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla ja Harjun käräjäoikeudessa, mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä.

  13.3. Sopimukseen ja erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Viron lakeja.

  13.4. Sopimuksen jonkin ehdon ja lainsäädännön välinen sellainen ristiriita, joka johtuu lakimuutoksesta, ei vaikuta sopimuksen muiden ehtojen voimassaoloon.